Nápověda:Krátký odborný text

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Krátký odborný text (angl. academic essay) spočívá v představení odborného tématu srozumitelnou formou. Vychází z aktuálního stavu poznání (zahrnuje literární rešerši) k danému tématu, na něž odkazuje bibliografie na konci textu. Předkládá teze, podporuje je argumenty, shrnuje výsledky úvah či bádání.

Psaní odborného textu[editovat | editovat zdroj]

Postup při psaní odborného textu viz manuál pro psaní.

Krátký odborný text[editovat | editovat zdroj]

Tento odborný žánr nevyžaduje především vlastní autorův příspěvek k danému tématu. Jde většinou o definici pojmu či popis určitého problému; patří sem však i odborné úvahy a hodnocení.

Druhy krátkého odborného textu[editovat | editovat zdroj]

Krátký neodborný text[editovat | editovat zdroj]

Co je odborný text obecně[editovat | editovat zdroj]

Je příliš složité psát rovnou odborný článek, je ale možné začít s odborným textem jako takovým. Čím se psaní, tedy jedna ze součástí odborné práce, vyznačuje?

Znak 1. Odborný přínos

Autořii někdy považují tento požadavek za příliš náročný. „Novost“ však neznamená, že musí být vyvinuta nová teorie, – spíše má být něco málo přidáno k poznání již existujícímu. Tedy především není třeba pouze shromažďovat a slepě opakovat to, co již bylo řečeno někým jiným. „Nový“ přínos může být novým pohledem na současnou debatu, použití již ustavené teorie na novou oblast, vyjádření nesouhlasu s názory, pro které argumentuje jiný autor nebo pokračování ve výzkumné linii, která již byla rozvinuta.

Mezi odborné publikace samozřejmě také patří přehledové texty. Většinou se jedná o shrnutí dosavadního stavu poznání v dané oblasti; jsou určeny pro ty, kdo tento typ informací nemají. Mohou je psát zkušení odborníci pro své méně zkušené kolegy; jde však i o princip publikování ve Wikipedii.

Znak 2. Zakotvenost v současném stavu poznání

V úvodu práce je třeba udělt tzv. rešerši, přehledné shrnutí existující literatury. V této části práce se shromažďují existující zdroje v dané oblasti, aby bylo jasné, na čem se vlastně bude stavět. Autor pak jasně vyjádří, čím chce přispět k již řečenému v literatuře svého oboru. Často pak nejde o nezávislý text, ale kapitolu, která má předznamenat argumentaci příští.

Znak 3. Řešení problému

Psaní obecně nemá být pouhou sebeprezentací, vždy má řešit určitý problém. Může to být problém teoretický nebo praktický, a zpočátku se k němu autor přibližuje čtením, srovnáváním či aplikací jiných prací na toto téma. Empirický výzkum, tedy shromažďování a zpracování dat, může pak být následnou fází.

Zdroje[editovat | editovat zdroj]

Související odkazy[editovat | editovat zdroj]

 • LOBAZ, Petr. Technické publikování {online}. Plzeň : Západočeská univerzita, 2007 {cit. 2007-12-27}. Dostupný z WWW: <http://herakles.zcu.cz/kurs/tp/technicke_publikovani1_neg2up.pdf>.
 • MENOUŠEK, Jiří. Jak (ne)napsat článek pro odborný časopis?. Ikaros {online}. 2002, roč. 6., č. 9. {cit. 2007-12-27}. Dostupný z WWW: <http://www.ikaros.cz/node/1127>. ISSN 1212-507.
 • MENOUŠEK, Jiří. Jak hledat medicínské informace na internetu? : Stručný průvodce, určený nejen odborné zdravotnické veřejnosti {online}. Zentiva, a.s, 2007 {cit. 2007-12-27}. Dostupný z WWW: <https://www.zdravcentra.sk/cps/rde/xchg/zcsk/xsl/3141_1558.html>. ISSN 1336-4154.
 • PLECHANOVOVÁ, Běla. Odborný text - výsledek badatelské práce? {online}. 2007 {cit. 2007-12-27}. Dostupný z WWW: <http://instituty.fsv.cuni.cz/~plech/MS_odborny_text.pdf>.
 • ŠPÁLA, Milan. Doc. MUDr. Milan Špála, CSc. : RECENZE – POSOUZENÍ – PEER REVIEW {online}. Praha : Ústav vědeckých informací , 2001 , Aktualizováno: 02. 11. 2001 {cit. 2007-12-27}. Text v češtině. Dostupný z WWW: <http://knihovna.vsb.cz/cpvsk1999/sbornik/spala-priloha-09.pdf>.
 • ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Ivan Seidl. Olomouc : Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7.
 • HROCH, Miroslav, et al. Úvod do studia dějepisu. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1985. ISBN 14-383-85. s. 265-281.
 • ŠANDEROVÁ, Jadwiga. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách  : několik zásad pro začátečníky. Praha : Sociologické nakladatelství, 2005. 209 s. ISBN 80-86429-40-7.
 • FUNDA, Evelyn. Seminář zaměřený na psaní závěrečné práce : Přeložené materiály Centra pro podporu psaní, University of Nebrasca-Lincoln. Envigogika {online}. 2006, č. 1. {cit. 2007-12-27}. Dostupný z WWW: <http://dx.doi.org/10.14712/18023061.244>. ISSN 1802-3061.
 • Stručný průvodce psaním odborného textu : materiály Centra pro podporu psaní, University of Nebrasca-Lincoln. Envigogika {online}. 2006, č. 1. {cit. 2007-12-27}. Dostupný z WWW: <http://dx.doi.org/10.14712/18023061.147>. ISSN 1802-3061.
 • FIŠER, Zbyněk. Tvůrčí psaní {online}. Praha : Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2005 {cit. 2007-12-27}. Dostupný z WWW: <http://www.rvp.cz/clanek/198/367>. ISSN 1802-4785.
 • PLECHANOVOVÁ, Běla. Odborný text - výsledek badatelské práce? {online}. 2007 {cit. 2007-12-27}. Dostupný z WWW: <http://instituty.fsv.cuni.cz/~plech/MS_odborny_text.pdf>
 • LOBAZ, Petr. Technické publikování {online}. Plzeň : Západočeská univerzita, 2007 {cit. 2007-12-27}. Dostupný z WWW: <http://herakles.zcu.cz/kurs/tp/technicke_publikovani1_neg2up.pdf>
 • ŠIKL, Heřman. Doc. MUDr. Milan Špála, CSc. : Formální stránka vědeckých prací {online}. Praha : Ústav vědeckých informací , 2001. Není již dostupné online.
 • LOBAZ, Petr. Technické publikování {online}. Plzeň : Západočeská univerzita, 2007 {cit. 2007-12-27}. Dostupný z WWW: <http://herakles.zcu.cz/kurs/tp/technicke_publikovani1_neg2up.pdf>
 • RÁBOVÁ, Zdena, et al. Užitečné rady pro psaní odborného textu {online}. Brno : Fakulta informačních technologií VUT, 2005 , Poslední změna: 15. dubna 2005 {cit. 2016-05-13}. Dostupný z WWW: <http://www.fit.vutbr.cz/info/szz/psani_textu>.
 • ŠANDEROVÁ, Jadwiga. Jak číst a psát odborný text {online}. 2006 {cit. 2007-12-27}. Dostupný z WWW: <http://sacrifice.blog.cz/0610/t>.


.