Metodika tvorby textů v otevřeném internetovém prostoru/Design e-learningových kurzů/Určení etap programu či kurzu

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Z hlediska obecných vzdělávacích cílů programu či kurzu stanovíme základní milníky, které se pak stanou etapami kurzu. Je-li cílem například napsání odborného textu studenty, rozdělíme jeho tvorbu do těchto fází:

Etapa Ověřitelné cíle etapy cíle kognitivní cíle afektivní cíle konativní cíle v oblasti sociální
1. seznámení se s problematikou četba předložených materiálů – konkrétní poznatky zaujetí etického postoje vůči práci (copyright) orientace v prostředí kurzu a schopnost přispět představení se
2. orientace v tématu, volba vlastního problému, otázky, rešerše literatury pochopení souvislostí vč. praktických, aplikace na vlastní téma zaujetí vlastního hodnotově orientovaného postoje k tématu práce s informacemi, hledání a rozhodování se mezi zdroji různé kvality seznámení se s dalšími studenty prostřednictvím jejich prací
3. vlastní práce na textu problémově orientovaný výzkum – analýza rozvíjení kritického postoje k vnějším podnětům (informacím) a vlastnímu stanovisku volba výzkumné strategie týmová práce – společné cíle
4. dokončení práce vyargumentování problému – syntéza odpovědný postoj na základě znalostí schopnost práci dokončit a prezentovat komunikace o problémech
5. peer review evaluace schopnost (sebe)reflexe schopnost přijmout kritiku a reagovat komunikace o výsledcích

Rozvoj kompetencí v jednotlivých etapách[editovat | editovat zdroj]

Edukační cíle v podobě kompetencí rozdělíme do etap tak, aby na konci každé etapy byla získána ověřitelná zpětná vazba. Zde uvádíme příklad rozdělení každého cíle (rozvoj určité kompetence – označeno písmeny A. až H., viz kompetence) do 5 etap (etapy kurzu jsou označeny 1. až 5.):

A. základní znalosti UR:

 1. rekapitulace toho, co již o problematice víme (většinou oborově založené poznatky)
 2. získání komplexního pohledu – doplnění znalostí z příbuzných oborů
 3. pochopení jejich základních principů nebo metodických přístupů
 4. analýza poznatků ve vztahu k problematice, která je ve středu (osobního) zájmu
 5. doplnění dílčích znalostí vzhledem ke zkoumanému problému z praxe (součástí textu jakožto práce s informacemi, užívání podložených argumentů, širší kontext atd.)

B. ujasnění hodnotového rámce UR, zaujetí určitého postoje k problému:

 1. vyjdeme z vlastní životní zkušenosti
 2. výměna názorů s kolegy
 3. vyhledání objektivních informací
 4. zvážení protichůdných hledisek
 5. nalezení vlastního stanoviska (součástí textu jakožto síla závěrů)

C. akční strategie v učení – zaměřená na tvorbu textu:

 1. volba tématu
 2. položení (výzkumné) otázky
 3. vyhledání zdrojů, rešerše
 4. text odpovídající na otázku s podloženými závěry
 5. schopnost obhájit své stanovisko vyjádřené v textu (součástí textu jakožto jeho logika a zaměřenost, specifičnost řešeného problému, obhajitelnost závěrů)

D. kritické myšlení (pochopení různých diskurzů, schopnost vytvářet interdisciplinární přechody mezi nimi) – zaměřené na tvorbu review:

 1. čtení (studium), anotace
 2. diskuze mezi různými obory, diskurzy
 3. výběr zdrojů dle kvality, příp. kritika nalezených chyb
 4. reflexe vlastní práce (textu)
 5. hodnocení práce kolegů (výsledkem je review; kompetence kritického myšlení se projeví i ve vlastním textu – předložení protichůdných názorů a jejich diskuze)

E. spolupráce, komunikace a schopnost vyjednávat o praktické akci:

 1. představení se a vzájemné seznámení se
 2. vyjádření postoje, výměna názorů
 3. představení své práce
 4. posuzování práce jiných
 5. kompilace společného díla

Další dovednosti (specifické pro VŠ vzdělání):

F. učení na základě vlastního projektu (self-directed learning):

 1. naplánování postupu v jednotlivých etapách kurzu
 2. volba vlastního tématu, naplánování „výzkumu“
 3. vyhledání vlastních zdrojů a práce s informacemi
 4. dopracování se originálního výsledku či závěru, jeho podpora argumenty
 5. uzavření studijního programu shrnutím výsledků (publikace) a jejich komunikací či obhajobou

G. odborné psaní včetně splnění obsahových a formálních náležitostí – postup:

 1. otázka
 2. osnova
 3. odstavec – specifický problém a jeho formulace
 4. logická návaznost a formální členění textu; citační normy

H. ICT dovednosti včetně prezentace ve vhodném médiu – postup:

 1. prostředí Moodle – základní orientace
 2. prostředí Moodle – interaktivní práce
 3. základní editace ve Wiki
 4. pokročilé dovednosti ve Wiki
 5. společná práce na dokumentu, tvorba „publikačního výstupu“

Stupeň dosažení dovedností lze hodnotit pomocí indikátorů vytvořených pro specifické účely daného typu výuky.


.