Metodika tvorby textů v otevřeném internetovém prostoru/Co je environmentální vzdělání a vzdělání pro udržitelný rozvoj?/Edukační cíle EV a VUR v e-learningu

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Cílem konkrétního programu či kurzu jsou základní znalosti a vybrané kompetence v oblasti EV či VUR. Znalosti i kompetence je vždy třeba určit pro konkrétní cílovou skupinu zvlášť, nicméně je lze rámcově vymezit i v obecné rovině (vzhledem ke zvláštní povaze EV či VUR, kterou se tyto typy vzdělávání vyznačují oproti vzdělávání jinak zaměřenému). O problematice kompetencí v oblasti EV a VUR více[1][2].

Pro e-learning je třeba volit takové edukační cíle, které lze naplnit čistě ve virtuálním prostředí. Tyto cíle mohou být velmi různorodé, vždy ale mají vycházet z jednotné koncepce programu či kurzu, dílčí cíle tedy mají přispívat cíli nadřazenému, být logicky návazné. Jednotlivé požadavky a úkoly mají být snadno popsatelné krátkými návody aj. instruktivními texty, mají být přehledné a pochopitelné (tyto atributy usnadňují orientaci v poněkud abstraktním virtuálním prostředí), realizovatelné online, a to v daném časovém rozmezí, kontrolovatelné (přičemž je třeba sledovat i etiku práce vzdálených studentů). Celkově mají úlohy současně plnit roli sociální (umožnit či vyžadovat komunikaci a spolupráci) a poskytovat jistou formu uspokojení z dobře odvedené práce anebo zase přiměřené podněty v případě neúspěchů (osobní pochvala či pokárání možné nejsou).

Následující přehled uvádí vybrané kompetence důležité z hlediska VUR v e-learningových kurzech COŽP UK, které v hlavní linii (vyjádřené čísly) mají poměrně obecnou platnost.

Klíčové kompetence na VŠ v interdisciplinární oblasti UR (pro nespecialisty):[editovat | editovat zdroj]

  1. základní znalosti UR
  2. ujasnění hodnotového rámce UR, zaujetí určitého postoje k problému
  3. akční dovednosti a strategie učení
  4. kritické myšlení (pochopení různých diskurzů, schopnost vytvářet interdisciplinární přechody mezi nimi)
  5. spolupráce, komunikace a schopnost vyjednávat o praktické akci.

Další dovednosti (specifické pro VŠ vzdělání):[editovat | editovat zdroj]

6. učení na základě vlastního projektu (self-directed learning)

7. odborné psaní včetně splnění obsahových a formálních náležitostí

8. ICT dovednosti včetně prezentace ve vhodném médiu

Souvislost vytipovaných kompetencí s nástroji výuky formou e-learningu[editovat | editovat zdroj]

Pro naplňování dílčích edukačních cílů je možno volit velmi specifické interaktivní nástroje, nástroje pro komunikaci, atd., které vyhovují širokému spektru požadavků učitele. Naopak také nové nástroje typu Wiki mohou inspirovat k hledání nových typů aktivit či forem spolupráce ve výuce/učení, tedy rozvoji nových kompetencí.

Hodnocení na základě kompetencí[editovat | editovat zdroj]

Pokud jsou naše výukové cíle orientovány na rozvoj kompetencí, musí tomu odpovídat i způsob hodnocení studentů - znalostní test totiž zachytí jen kognitivní složku rozvoje osobnosti. V literatuře se uvádí, že různé faktory výuky (cíle, obsah, "design", prostředí, úkoly, role, hodnocení) musí být v rovnováze; nejčastěji se odchylujícím faktorem je hodnocení[3]. Je možné si navrhnout indikátory pro ověření dosažených kompetencí ve VŠ výuce, a také hodnotit studenty na základě analýzy textů, které samostatně vytvořili (v procesu psaní i v diskuzích).

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. Dlouhá, J. Obecné vzdělávací kvality a pojem kompetence. Envigogika, 4 (2009) 1 [online] [cit. 2009-06-16] Dostupné z www: http://envigogika.cuni.cz/index.php/cs/texty/20091/299-obecne-vzdlavaci-kvality-a-pojem-kompetence
  2. Dlouhá, J.Kompetence v environmentálním vzdělání. Envigogika, 4 (2009) 1 [online] [cit. 2009-06-16] Dostupné z www: <http://envigogika.cuni.cz/index.php/cs/texty/20091/300-kompetence-v-environmentalnim-vzdlani->
  3. Reeves, T. C. (2006). How do you know they are learning? The importance of alignment in higher education. International Journal of Learning Technology, 2(4), 294–309.