Rada vlády pro udržitelný rozvoj

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Rada vlády pro udržitelný rozvoj (RVUR) je poradním orgánem vlády České republiky ve věcech strategického plánování a udržitelného rozvoje. Ve své činnosti pak: ,,iniciuje, koncipuje, koordinuje, sleduje, vyhodnocuje a podporuje strategické dimenze v řízení státu."[1]

Rada byla založena necelý rok po Světovém summitu o udržitelném rozvoji v Johannesburgu. Jednalo se o reakci na mezinárodní aktivity v oblasti udržitelného rozvoje. Vznikla usnesením vlády ČR č. 778 ze dne 30. července 2003. Usnesením č. 836 ze dne 6. srpna 2003 byl pak schválen statut Rady, který ji v úvodu definuje jako stálý poradní, iniciační a koordinační orgán vlády pro oblast udržitelného rozvoje a strategického řízení. Zároveň jí bylo uloženo připravit první Strategii udržitelného rozvoje (SUR ČR), kterou ale posléze nahradil Strategický rámec udržitelného rozvoje České republiky. V roce 2006 byly, z důvodů změny politické situace, činnosti spojené s fungováním Rady převedeny z Úřadu vlády na Ministerstvo životního prostředí. To znamenalo postupný útlum činnosti a téměř i její zánik. Rekonstrukci Rady schválila vláda rozhodnutím 9. června 2014. Zároveň došlo ke schválení nového statusu a jejímu přesunu z MŽP opět na Úřad vlády.

Činnost Rady se v současnosti zaměřuje především na:[2]

  • zpracování Strategie udržitelného rozvoje ČR a její aktualizaci,
  • zpracování situačních zpráv s vyhodnoceným souborem indikátorů udržitelného rozvoje,
  • metodickou koordinaci koncepčních dokumentů.

Oddělení udržitelného rozvoje (OUR)[editovat | editovat zdroj]

Oddělení udržitelného rozvoje na Úřadě vlády spadá pod agendu ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu. Bylo ustanoveno jako technické a administrativní zázemí pro Radu vlády pro udržitelný výbor. Jeho vedoucí je PhDr. Anna Kárníková, která je zároveň tajemnicí Rady vlády pro udržitelný rozvoj. Jedním z podstatných úkolů Oddělení je koordinace činností a jednání Rady a jejích 7 výborů (tj. výbor pro: socio-ekonomický rozvoj; strategické řízení, analýzy a implementace principů udržitelného rozvoje; krajinu, vodu a biodiverzitu; udržitelnou energetiku; udržitelné municipality; udržitelnou dopravu; vzdělávání k udržitelnému rozvoji; koordinaci pozic ČR k udržitelnému rozvoji).

Činnost Oddělení je postavena na několika principech. Základním principem je rovnováha všech pilířů udržitelného rozvoje, tedy podpora nejen environmentálního, ale i sociálního a ekonomického pilíře. Dalším důležitým principem je zaměření se na procesy řízení, tedy schopnost komunikace nejen s politiky, ale i se strategickými útvary ministerstev, a využití evropských fondů. Důležitým bodem je také veřejné působení, tedy komunikace s veřejností. Za tímto účelem došlo také k obnově Fóra pro udržitelný rozvoj, které se bude konat každoročně jako centrální událost komunity, která existuje kolem udržitelného rozvoje. Jedním z podstatných cílů Oddělení je pak posílení mezinárodní spolupráce a mezinárodních vazeb na OECD, OSN, popř. další organizace, a výměna znalostí a komunikace s dalšími resorty. Oddělení a RVUR mají ambici stát se něčím na způsob určitého gravitačního centra udržitelného rozvoje, které bude propojovat všechny druhy aktérů. (Dle slov Anny Kárníkové).[3]

Fórum udržitelného rozvoje (FUR)[editovat | editovat zdroj]

Podrobnější informace naleznete v článku Fórum udržitelného rozvoje.

Fórum udržitelného rozvoje Rady vlády pro udržitelný rozvoj (FUR RVUR) je příležitostné setkání, které Rada pořádá za účelem vytvoření veřejného prostoru pro diskuzi o jednotlivých aspektech, cílech a principech udržitelného rozvoje a jeho implementaci v České republice. Činnost FUR RVUR byla od začátku silně provázána s činností Rady vlády pro udržitelný rozvoj. U jeho zrodu pak stál český ekolog a politik Ivan Rynda a další zástupci RVUR, environmentálních organizací (např. Společnosti pro trvale udržitelný život) i akademické sféry (např. Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy).

Evropský týden udržitelného rozvoje - ETUR[editovat | editovat zdroj]

Podrobnější informace naleznete v článku Evropský týden udržitelného rozvoje.

Evropský týden udržitelného rozvoje - ETUR (anglicky European Sustainable Development Week - ESDW) je pravidelnou akcí, jež se koná v rámci jednotlivých regionů (států) Evropské unie, která zviditelňuje projekty a aktivity různých organizací, které propagují udržitelný rozvoj, jeho premisy, zásady a principy. V České republice nad projektem převzal záštitu Úřad vlády České republiky a koordinuje jej prostřednictvím Oddělení pro udržitelný rozvoj.

Strategický dokument Česká republika 2030[editovat | editovat zdroj]

Rada krátce po svém znovuobnovení začala pracovat na přípravě strategického dokument Česká republika 2030, jež navazuje na předchozí strategický rámec. Centrální perspektivou a cílem směřování dokumentu je zvyšování kvality života pro co nejširší skupinu obyvatel.

Strategický dokument Česká republika 2030 by měl podle zadání splňovat následující funkce:[4]

• na kvalitním analytickém základě identifikovat příležitosti a hrozby rozvoje ČR;

• formulovat cíle a prioritní oblasti pro rozvoj ČR;

• obsahovat indikátory rozvoje ČR, které budou komplexně zachycovat kvalitu života v ČR a její udržitelnost;

• fungovat jako strategický rámec pro dokumenty na národní a krajské úrovni;

• sloužit jako věcný rámec pro přípravu programového období 2020+;

• sloužit jako platforma pro přenos a monitorování kompatibility s mezinárodními závazky (Agenda 2030 – Cíle udržitelného rozvoje, dále jen „Agenda 2030“).

Reference[editovat | editovat zdroj]

Externí zdroje[editovat | editovat zdroj]