Proces vydání integrovaného povolení

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Prvním krokem pro vydání integrovaného povolení (dále „IP“) je podání žádosti na příslušný krajský úřad („úřad“), a to v elektronické podobě, případně i listinné. V případě zařízení, jehož provoz může významně nepříznivě ovlivnit životní prostředí je příslušným úřadem Ministerstvo životního prostředí (MŽP). K procesu vydání IP se vyjadřují všichni účastníci řízení specifikovaní zákonem §7:

(1) Účastníky řízení o vydání integrovaného povolení jsou vždy:
a) provozovatel zařízení,
b) obec, na jejímž území je nebo má být zařízení umístěno,
c) kraj, na jehož území je nebo má být zařízení umístěno,
d) občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, zaměstnavatelské svazy nebo hospodářské komory, jejichž předmětem činnosti je prosazování a ochrana profesních zájmů nebo veřejných zájmů podle zvláštních právních předpisů, dále obce nebo kraje, na jejichž území může toto zařízení ovlivnit životní prostředí, pokud se jako účastníci písemně přihlásily úřadu do 8 dnů ode dne zveřejnění stručného shrnutí údajů stručného shrnutí údajů ze žádosti podle §8.
(2) Za účastníka řízení se považuje také ten, kdo by jím byl podle zvláštních předpisů, není-li jeho postavení účastníka vymezeno v odstavci 1.

Dnem, kdy byla žádost na úřad doručena je zahájeno řízení o vydání IP. Strukturu a naplnění žádosti stanovuje zákon a upřesňuje průvodní právní předpis - vyhláška č.554/2002 Sb., vzor žádosti o vydání integrovaného povolení. Úřad do 20 dnů ověří úplnost žádosti a dodaných podkladů, které musí splňovat náležitosti v souladu s požadavky na ostatní rozhodnutí, které může IP nahradit. Pokud žádost obsahuje všechny náležitosti, zašle ji úřad do 7 dnů (od jejich kontroly) k vyjádření všem účastníkům řízení, příslušným úřadům a dotčeným státům. Dále zajistí zveřejnění stručného shrnutí žádosti a vyvěšení na příslušných místech po dobu 30 dní, během kterých se mohou zasílat vyjádření. (Lhůta pro vyjádření správního úřadu je stanovena rovněž na 30 dní – od obdržení žádosti.) Během procesu vydání IP je možné požádat o vyjádření odborně způsobilou osobu, jejichž seznam je spravován Ministerstvem životního prostředí. Ta jej vypracuje do 45 dní od žádosti úřadu. Po uplynutí lhůty na obdržení vyjádření správního úřadu nebo vyjádření odborně způsobilé osoby (pokud bylo požadováno) může úřad uspořádat ústní jednání a je povinen ho uspořádat vždy, když o něj požádá účastník procesu vydání IP ve stanovené lhůtě. Dalším krokem je rozhodnutí o žádosti, které musí být vydáno do 45dnů od ukončení předchozího kroku procesu. Ve složitých a odůvodněných případech může úřad lhůtu prodloužit o dalších 45 dnů. Závěrem rozhodnutí je vydání nebo zamítnutí žádosti. Pokud je IP vydáno, pak obsahuje dané náležitosti, mezi které patří např. emisní limity, opatření k vyloučení rizik, opatření pro hospodárné využívání surovin a energie, opatření pro předcházení haváriím a omezování jejich následků, apod. Součástí vydání IP je i vypořádání všech zaslaných vyjádření. Do IP musí být zapracovány i další požadavky a podmínky – např. podmínky vyjádření příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví, požadavky k ochraně životního prostředí uvedené ve stanovisku k posouzení vlivů na životní prostředí. Rozhodnutí o vydání IP zveřejní úřad do 5 dnů od nabytí právní moci po dobu 60 dní na portálu veřejné správy a dalších příslušných místech. Krajský úřad je povinen rozhodnutí zaslat rovněž Ministerstvu životního prostředí, a to do 7 dnů od nabytí jejich právní moci. Přezkum závazných podmínek IP se provádí minimálně 1krát za 8 let. O výsledcích přezkumu se informuje inspekce a krajská hygienická stanice. Na jejich základě se rozhodne o nápravě, změně IP nebo až o zastavení provozu. Pokud nastane v podmínkách IP podstatná změna v provozu zařízení, probíhá obdobný proces jako u vydání rozhodnutí IP, pokud není nutná podstatná změna v provozu zařízení, ale je nutná změna IP, provede změnu IP úřad. Úřad zašle změnu Ministerstvu životního prostředí do 7 dnů ode dne nabytí právní moci od změny IP. Zánik IP je možný na základě stanovených podmínek zákona.