Ochranné pásmo zvláště chráněného území

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání


Ochranné pásmo zvláště chráněného území[editovat | editovat zdroj]

Ochranné pásmo zvláště chráněného území se vyhlašuje proto, aby se zvláště chráněné území zabezpečilo před rušivými a škodlivými vlivy z okolí. Ochranné pásmo vyhlašuje orgán, který vyhlásil zvláště chráněné území, a to stejným způsobem. Mezi zvláště chráněná území České republiky se řadí národní parky, chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky a přírodní památky. Orgán ochrany přírody předem určí, které činnosti a zásahy a v jakém rozsahu bude možné v ochranném pásmu zvláště chráněného území provádět.

Souhlas orgánu ochrany přírody je nezbytný při změnách v ochranném pásmu týkajících se:

 • stavební činnosti
 • terénních a vodohospodářských úprav
 • používání chemických prostředků
 • změn kultury pozemku
 • stanovení způsobu hospodaření v lesích

Velikost ochranného pásma[editovat | editovat zdroj]

Pokud příslušný orgán ochrany přírody nevyhlásí u zvláště chráněného území velikost ochranného pásma, je jím území do vzdálenosti 50 m od hranic zvláště chráněného území.

Plán péče[editovat | editovat zdroj]

Plán péče o zvláště chráněné území a jeho ochranné pásmo je odborný dokument ochrany přírody, který navrhuje opatření:

 • na zachování nebo zlepšení stavu předmětu ochrany ve zvláště chráněném území
 • na zabezpečení zvláště chráněného území před nepříznivými vlivy okolí v jeho ochranném pásmu

Přestupky a pokuty[editovat | editovat zdroj]

Pokud je v ochranném pásmu určeném k zabezpečení zvláště chráněných částí přírody vykonávána zakázaná činnost, hrozí pokuta do výše:

 • 5000 Kč – fyzické osobě za přestupek
 • 500 000 Kč - právnické osobě nebo fyzickým osobám při výkonu podnikatelské činnosti za protiprávní jednání

Příklady zakázaných činností v ochranném pásmu:

 • znečišťování vodních toků
 • stavební činnost, která je v rozporu s platnou územně plánovací dokumentací
 • nadměrné hnojení při zemědělském hospodaření
 • znečišťování ovzduší exhaláty,
 • umisťování a zřizování trvalé a dočasné skládky odpadů,
 • táboření, zakládání ohně, parkování s motorovými vozidly mimo vyhrazená místa

Zrušení ochranného pásma[editovat | editovat zdroj]

Orgán, který vyhlásil zvláště chráněné území a jeho ochranného pásmo, je oprávněn zrušit ochranu stejným způsobem, jakým bylo provedeno její vyhlášení.

Může se tak stát:

 • z důvodů, pro které lze udělit výjimku z bližších podmínek ochrany
 • pokud důvody pro zvláštní ochranu zanikly

Témata[editovat | editovat zdroj]

Zdroje[editovat | editovat zdroj]

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. [Citováno 2008-11-26]. Dostupné z www:<http://www.env.cz/__c1256e7000424ac6.nsf/Categories?OpenView&Start=1&Count=30&Expand=5.3#5.3>

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]