NP Podyjí a možnosti pohybových aktivit

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Národní park Podyjí se nachází v jihozápadní části Moravy podél řeky Dyje v okrese Znojmo, při státní hranici s Rakouskem. Byl vyhlášen ke dni 1.7.1991 nařízením Vlády České republiky č. 164/1991. Národní park Podyjí je svou rozlohou 63 km2 nejmenším národním parkem v ČR a jeho  ochranné pásmo tvoří 29 km2 z celkové rozlohy. K 1. 1. 2000 byl vyhlášen i na pravém rakouském břehu Dyje Národní park Thayatal, čímž vzniklo jedinečné bilaterární území evropského významu. Národním parkem Podyjí protéká řeka Dyje. Délka toku Dyje skrze NP činí 40 km. Nejvyšším bodem je Býčí hora (536 m.n.m.) ležící na hranici s Rakouskem na Braitavě. Nejnižší bod se nachází na hladině Dyje ve Znojmě (207 m.n.m). NP je zalesněn z 84% a 9% tvoří zemědělská půda. Výjimečně zachovalá krajina říčního údolí v pahorkatinném stupni a kaňon Dyje, který vytváří unikátní říční fenomén s četnými meandry, hluboce zaříznutými údolími bočních přítoků, nejrůznějšími skalními tvary, kamennými moři a skalními stěnami, patří k velmi oblíbeným turistickým lokalitám.

Správa Národního parku Podyjí je členem Federace přírodních a národních parků Evropy EUROPARC. Národní park je držitelem Diplomu Rady Evropy pro chráněná území.

Fauna a flóra[editovat | editovat zdroj]

Fauna na území Národního parku Podyjí je neobvykle rozmanitá. Vyskutuje se zde velké množství druhů ptáků, plazů a především bezobratlých živočichů. K významným druhům bezobratlých živočichů patří např. jasoň dymnivkový, tesařík broskvoňový nebo pakudlanka jižní.

V Národním parku Podyjí se daří rostlinám typickým pro říční údolí i podhorskou vegetaci. Nejvíce se zde vyskytují listnaté lesy, a to jak bučiny tak dubohabrové lesy. Mezi významné zástupce rostlin v národním parku patří např. brambořík nachový, divizna nádherná, lilie zlatohlavá, jalovec obecný, kavyl Ivanův, lakušník vzplývavý, jeřáb muk hardeggský, volovec vrbolistý,  kosatec dvoubarvý, koniklec velkokvětý nebo 18 druhů orchidejí. Havranické vřesoviště je zajímavou lokalitou, kde roste kupříkladu vřes obecný, skalník celokrajný, vstavač kukačka nebo smil písečný.

Zvláště chráněná území NP Podyjí[editovat | editovat zdroj]

Území národních parků se člení zpravidla do tří zón ochrany přírody vymezených s ohledem na přírodní hodnoty. V každé zóně jsou odstupňovány metody a způsoby ochrany. Nejpřísnější režim ochrany se stanoví pro první zónu. Okolo národního parku, příp. jiného chráněného území, lze vymezit tzv. ochranné pásmo, aby bylo území zabezpečeno před rušivými vlivy z okolí. V ochranném pásmu lze vymezit činnosti a zásahy, které jsou vázány na předchozí souhlas orgánu ochrany přírody.

Na území ochranného pásma Národního parku Podyjí se nacházejí 3 zvláště chráněná území kategorie přírodní památka. Přírodní památky (PP) jsou hodnotné lokality s menší rozlohou a mají regionální, přírodovědný či estetický význam, které vedle přírody formoval svou činností i člověk. Přírodní památky se zřizují nařízeními Správy NP Podyjí.

Ochranná pásma a zóny Národního parku Podyjí[editovat | editovat zdroj]

Hranice NP je označena zelenými tabulemi s velkým státním znakem České republiky s nápisem "NÁRODNÍ PARK PODYJÍ".

I. zóna NP (přísná přírodní) zahrnuje přírodovědecky nejhodnotnější jádrové území NP. Po obvodu své vnější hranice je označena zelenými tabulkami s nápisem "I.ZÓNA NÁRODNÍHO PARKU VSTUP POVOLEN POUZE PO VYZNAČENÝCH CESTÁCH" a dále pruhovým značením, které se umísťuje na hraniční sloupky nebo na stromy. Tyto pruhy jsou barvy červené.

II. zóna NP (řízená přírodní) zahrnuje velkou část lesního komplexu a nejhodnotnější plochy bezlesí (např. vřesoviště a louky). Po obvodu své vnější hranice je označena zelenými tabulkami s nápisem "II. ZÓNA NÁRODNÍHO PARKU VSTUP POVOLEN POUZE PO VYZNAČENÝCH CESTÁCH" a dále pruhovým značením, které se umísťuje na hraniční sloupky nebo na stromy. Tyto pruhy jsou barvy modré.

III. zóna NP (okrajová) zahrnuje zbývající část NP, tvořenou zemědělskými plochami a částí lesního komplexu. Její vnější hranice je převážně totožná s hranicí NP. Tato zóna není v terénu značena.

Ochranné pásmo NP chrání území NP před vnějšími rušivými vlivy. Je označeno zelenými tabulemi s nápisem "OCHRANNÉ PÁSMO NÁRODNÍHO PARKU PODYJÍ".

Možnosti pohybových aktivit[editovat | editovat zdroj]

Pěší turistika[editovat | editovat zdroj]

Pěší turistika po Národním parku Podyjí je možná takřka po celý rok. Naleznete zde stezky lehké až středně náročné turistiky. Trasy vedou kolem nejzajímavějších přírodních charakteristik národního parku - říční údolí, atraktivní skalní vyhlídky, vřesoviště i četné historické památky na obou stranách státní hranice. Národní park Podyjí nabízí celkem 76 km značených turistických stezek.

Cykloturistika[editovat | editovat zdroj]

Národní park Podyjí je vhodným místem pro cykloturistiku. Jsou zde vyznačené cykloturistické stezky, které vedou převážně po lesních i polních cestách a po bývalé asfaltové komunikaci. Proto je vhodné používat horská či trekingová kola.

Turistika na koních[editovat | editovat zdroj]

Na území národního parku  a jeho ochranného pásma jsou vyznačeny dvě stezky pro turistiku na koních.

Vodní turistika[editovat | editovat zdroj]

Zákaz splouvání řeky Dyje v oblasti Národního parku Podyjí – I.zóna. Tato zóna je nejpřísněji chráněná, proto je zde veškerá vodní turistika zakázána. Dyji lze splouvat v úseku nad Podhradím a pod Znojmem.

Běžkařské trasy[editovat | editovat zdroj]

V zimě je možné využít některé cyklotrasy a turistické trasy, jako trasy pro lyžování na běžkách. Zimní turistika na území NP Podyjí se řídí stejnými pravidly Návštěvního řádu NP Podyjí, stejně jako cykloturistika a turistika v běžné turistické sezoně.

Zdroje:[editovat | editovat zdroj]

http://www.cittadella.cz/europarc/index.php?p=index&site=NP_podyji_cz

https://www.jizni-morava.cz/znojemsko-a-podyji

https://www.nppodyji.cz/pece-o-uzemi

http://www.casopis.ochranaprirody.cz/z-nasi-prirody/narodni-park-podyji/

https://www.nppodyji.cz/navstevni-rad

https://www.nppodyji.cz/dyje-bude-pro-vodaky-pod-znojmem-pristupnejsi

https://www.vranovnaddyji.cz/nabidka-ubytovani-penzion-relax/zimni-pobyty-bezkovani-np-podyji

https://www.mzp.cz/web/edice.nsf/034B7B30439A5AA9C12570BB00203AD6/$file/podyji_3.pdf

https://www.vranovnaddyji.cz/np-podyji/zakladni-informace#flora-np-podyji