Hrubý domácí produkt

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Hrubý domácí produkt (v mezinárodních zdrojích je označován jako GDP-Gross domestic product)je klíčový ukazatel vývoje ekonomiky. Představuje souhrn hodnot přidaných zpracováním ve všech odvětvích v činnostech považovaných v systému národního účetnictví za produktivní (tj. včetně služeb tržní i netržní povahy). Je charakterizován také jako celková peněžní hodnota (ve stálých cenách) finální produkce vyrobené za určité období (obvykle jednoho roku) výrobními faktory umístěnými v dané zemi, bez ohledu na jejich vlastníka. HDP je uznávaným klíčovým indikátorem ekonomické úspěšnosti (výkonnosti ekonomiky) jednotlivých států. Z hlediska životního prostředí je kritizován a nazýván falešným ukazatelem proto, že:

  • odráží pouze takovou ekonomickou aktivitu, která odráží finanční toky. Nezachycuje převážnou část práce v rodinách a obcích, kterou vykonávají v rozvojových zemích převážně ženy;
  • nerozlišuje mezi aktivitami, které škodí prostředí a těmi, které mu prospívají
  • započítává stejným způsobem "nemoci" i jejich "léčbu" (HDP se zvyšují při vyšší spotřebě tabáku i v důsledku léčby nemocí souvisejících s kouřením)
  • přírodní zdroje nemají žádnou finanční hodnotu
  • nezapočítává hodnoty, kterých si lidé cení, pokud nejsou spojeny s finančními toky.

Může být definován, resp. spočten třemi způsoby:

Produkční metodou (zbožová, produktová metoda) se HDP počítá jako součet hrubé přidané hodnoty jednotlivých institucionálních sektorů nebo odvětví a čistých daní na produkty (které nejsou rozvrženy do sektorů a odvětví). Je to také vyrovnávací položka účtu výroby za národní hospodářství celkem, kde se straně zdrojů zachycuje produkce a na straně užití mezispotřeba. Hrubá přidaná hodnota je rozdílem mezi produkcí a mezispotřebou. Vzhledem k tomu, že produkce se oceňuje v základních cenách a užití v kupních cenách, je strana zdrojů za národní hospodářství celkem doplněna o daně snížené o dotace na výrobky.

HDP = Produkce - Mezispotřeba + Daně z produktů - Dotace na produkty

Výdajovou metodou se HDP počítá jako součet konečného užití výrobků a služeb rezidentskými jednotkami (skutečná konečná spotřeba a tvorba hrubého kapitálu) a salda vývozu a dovozu výrobků a služeb. Skutečná konečná spotřeba je odvozena prostřednictvím naturálních sociálních transferů od výdajů na konečnou spotřebu domácností, vlády a neziskových institucí sloužících domácnostem. Tvorba hrubého kapitálu se člení na tvorba hrubého fixního kapitálu, změnu zásob a na čisté pořízení cenností.

HDP = Výdaje na konečnou spotřebu + Tvorba hrubého kapitálu + Vývoz výrobků a služeb - Dovoz výrobků a služeb

Důchodovou metodou se HDP počítá jako součet prvotních důchodů za národní hospodářství celkem: náhrad zaměstnancům, daní z výroby a z dovozu snížených o dotace a hrubého provozního přebytku a smíšeného důchodu (resp. čistého provozního přebytku a smíšeného důchodu a spotřeby fixního kapitálu)

HDP = Náhrady zaměstnancům + Daně z výroby a z dovozu - Dotace + Čistý provozní přebytek + Čistý smíšený důchod + Spotřeba fixního kapitálu

Témata[editovat | editovat zdroj]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]