Enviwiki:O projektu

Z Enviwiki
(přesměrováno z O projektu)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Pozadí vzniku projektu[editovat zdroj]

Projekt „Environmentální gramotnost“ byl pojat především jako systematický základ pro budoucí tvorbu rozsáhlé učebnice, na které se bude podílet různými formami velké množství autorů. V úvodní fázi se především snažil najít správný systémový přístup, perspektivní softwarové řešení a rozšířit informační základnu, ze které se dá do budoucna čerpat. Prozatím jde tedy o testování produktu, který nemá být úplnou a bezchybnou elektronickou učebnicí.

Projekt navazuje na nedokončený grant Environmentálního minima z prostředků transformačních a rozvojových programů MŠMT, který poskytl některé vstupní texty. Další pokračování projektu v rámci nově podaných grantů se má zaměřit na podporu publikační činnosti tohoto typu (počítá se s napojením na elektronickou učebnici, rozšířením jejích možností). Hlavním cílem do budoucna je konstantní zajišťování kvality publikovaných textů, a to formou vytvoření redakční rady, jež by prováděla odborné recenze.

Projekt doprovázely poměrně rozsáhlé akvizice zahraniční literatury. To souvisí s faktem, že environmentální vzdělávání je oblastí, která je poměrně nová, těší se značné podpoře (včetně grantových programů) a činí si ambice na provádění zásadních (paradigmatických) posunů ve vzdělání. Tento její inovační potenciál by neměl být ohrožen nedostatečnou kvalitou výstupů plynoucích ze zcela nevyhovujícího teoretického zázemí. Nekritické přejímání zahraničních výukových programů v rovině praktických aplikací tuto situaci jen prohlubuje. Odborný dialog o metodických otázkách souvisejících se změnami v pedagogických přístupech orientovaných na prostředí (jakožto specifický ne-předmět, mezioborové téma přítomné v dalších předmětně zaměřených oblastech) má v našich podmínkách dosud velmi nízkou úroveň. Literatura vztahující se k environmentálnímu vzdělávání je dostupná v Masarykově knihovně v Jinonicích.

Cíle projektu „Environmentální gramotnost“[editovat zdroj]

Tato encyklopedie má

 • být systematickým základem pro budoucí tvorbu rozsáhlého výukového materiálu, na kterém se může podílet různými formami více autorů
 • poskytnout základní strukturu, na kterou lze přidávat informace a odkazy z mnoha oblastí výzkumu i praxe
 • zaměřit pozornost na hlavní environmentální témata, přiblížit se jejich adekvátnímu popisu
 • v každém dotčeném oboru vybrat základní principy, z nichž lze vycházet při dalším (environmentálně orientovaném) zkoumání - což umožní rozšiřovat i prohlubovat poznání
 • propojit vzdálené oblasti předmětného popisu do sítě vzájemných souvislostí
 • umožnit aktivní práci na dílčích problémech, a to jednak editací základních textů a jejich obohacením, jednak řešením úkolů z praxe s využitím získaných znalostí a existujících datových souborů, na které texty upozorňují
 • to vše učinit maximálně úsporně - s využitím běžně dostupných (v rámci internetu) informací
 • tyto stránky by se mohly stát fórem pro výměnu teoretických poznatků i příkladů dobré praxe využitelných ve výuce

Obsah a podoba textů[editovat zdroj]

Problematika „prostředí“ a péče o ně zahrnuje velmi rozsáhlou oblast lidského vědění. Protíná množství oborů, a to zcela specifickým způsobem – nejde o prosté sčítání informací, ale o jejich vzájemné propojení do komplexního systému, který umožní uvědomovat si vzájemné vazby a vztahy. Proto soubor výukových materiálů, který v této formě předkládáme, je uspořádán s ohledem na poněkud fluidní povahu poznání, jehož se týká. Všechna témata se snaží vytknout hlavní principy myšlení v dané oblasti, poskytnout přímý přístup k aktuálním informacím a zdůrazňovat významné souvislosti. Velká pozornost je věnována uspořádání jednotlivých stavebních prvků (textů a dalších využitých materiálů) do komplexní sítě, jež poznatky dílčích oborů doplňuje o vnitřní odkazy a tematicky příbuzné internetové zdroje, což umožňuje jejich různorodé využití.

Pro správné užívání prosíme, abyste přečetli též kapitoly skryté pod hlavičkou „REDAKCE“ a především „O EnviWiki“.

Výhody elektronického výukového materiálu při praktickém užití[editovat zdroj]

 • Předkládaný soubor výukových materiálů je uspořádán do podoby interaktivního webu; daný software poskytuje uživatelsky příznivý přístup k editaci případných nepřesností, aktualizaci témat dle momentálního stavu poznání a také doplňování případových studií, příkladů pro výuku či jiných výsledků práce se studenty a žáky. Cílem bylo vytvořit především základní kostru pro další rozšiřování – environmentální oblast se totiž vyvíjí tak dynamicky, že jakýkoli „pevný soubor poznatků“ není možné zajistit (v době publikování jsou již většinou zastaralé).
 • Prostředí je uživatelsky příznivé, nově vytvořené stránky mohou být ihned publikovány a opět vystaveny procesu hodnocení či editace dalšími uživateli – takto, ve vzájemné spolupráci, je naděje na vytvoření zásobníku materiálů, které po stránce obsahové, metodické či jako přímo zprostředkovaná zkušenost obohatí environmentálně orientovanou výuku.
 • Elektronická učebnice, která bude využívána pro účely výuky, se stává příležitostí pro aktivní práci na tématech. Učitelé mohou zvolit určitý námět v učebnici stručně popsaný a učinit z něj projekt, který bude uzavřen publikováním výsledků v rámci relevantního odkazu v této učebnici. Další možností je doplňování existujících informací o nové poznatky či zkušenosti, začleňování případových studií a konkrétních příkladů z praxe – to vše obohatí stávající texty.

Zdroje[editovat zdroj]

Autoři: Učebnice vznikla na půdě Centra pro otázky životního prostředí UK

Vedoucí autorského kolektivu: Jana Dlouhá

Hlavní spoluautoři: Bedřich Moldan, Jiří Dlouhý, Hana Kolářová, Eva Kružíková, Václav Mezřický & přednášející kurzu Globalizace.

Základní podoba tohoto výukového materiálu byla podpořena ze zdrojů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR:

Především projektem FRVŠ č. 1124/2005: „Multimediální učebnice pro environmentální vzdělávání; návaznost na mezinárodní aktivity“.Byly využity podkladové materiály z projektu transformačních a rozvojových programů MŠMT č. 242/1c, UK COŽP: „Environmentální minimum. Znalosti nezbytné pro porozumění konceptu trvale udržitelného rozvoje“.

Novější texty vznikly za podpory projektu „Komplexní systém výukových materiálů pro oblast environmentální výchovy“, Transformační a rozvojový program pro veřejné vysoké školy MŠMT č. 152 Profesionalizace přípravy učitelů na UK. UK/COŽP. Tvorba tématu Globalizace vznikla s přispěním projektu JPD3 „Rozvoj kapacit VŠ pro udržitelný rozvoj“ č. CZ 04.3.07/3.1.01.1/0178, podpořeným Evropskými strukturálními fondy, Magistrátem hl.m. Prahy a Státním rozpočtem České republiky. Téma Životní prostředí a podnikatelská sféra je podpořena projektem PASDEL.

Všem spolupracovníkům i donorům patří poděkování