Nápověda:Hodnotící tabulka pro diskuzi

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Hodnotící tabulka pro diskuze týkající se problematiky udržitelného rozvoje a životního prostředí. Pro jiná témata či jiné typy diskuze lze kritéria modifikovat!

Kritéria/míra naplnění 10 5 0 Hodnocení
Obsah, jasnost a zaměření prezentované myšlenky svědčí o osvojených znalostech; převažují hodnověrné a spolehlivé argumenty; myšlenky jsou jasné, zaměřené na konkrétní téma; prezentuje se vlastní originální pohled prezentované myšlenky a informace jsou v některých případech zkreslené; myšlenky nejsou zcela jasné nebo konkrétně zaměřené; +/- originální; +/- vlastní stanovisko jasně srozumitelná tvrzení a informace zcela chybí; myšlenky a názory jsou eticky kontroverzní; nesouvislé myšlenky; příliš mnoho témat bez jasných závěrů; bez originality a vlastního stanoviska
Kontext reaguje na příspěvky ostatních, reakce zapadají do kontextu a hlavního tématu diskuse +/- zaměřeno k hlavnímu tématu diskuse; +/- reaguje na příspěvky ostatních pouhá prohlášení bez vztahu k tématu nebo ostatním příspěvkům
Hodnoty/kritický pohled jasné, kriticky promyšlené hodnoty, z nichž diskuse vychází; psaní věnován dostatečný čas (zjevný i z délky příspěvků) hodnoty neurčité, pouze částečně zformované; příspěvky relativně stručné, spontánní přístup avšak nedostatečně kritický hodnoty, z nichž diskuze vychází, nejsou jasné nebo kriticky promyšlené; nedostatečný čas nebo pozornost věnované psaní
Akční hledisko pozitivní přístup a orientace na praktické závěry pozitivní, ale váhavý přístup; dobrý záměr, který však nemá praktické důsledky žádný skutečný výsledek, pouze „tlachání“
Konstruktivní přístup závěry vychází zároveň z vlastního stanoviska a z názorů ostatních závěry odhalují vlastní stanovisko, ale potřebují dále rozvinout; názorům ostatních se přikládá buď příliš mnoho nebo přliš málo významu žádné osobní závěry z diskuze a/nebo nulová schopnost přizpůsobit vlastní názor hledisku ostatních
Celkem (bodů) max 50