Trendy v dopravě

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Vývoj dopravy v EU[editovat | editovat zdroj]

Kvalita životního prostředí je ovlivněna ekonomickými aktivitami, jako jsou výroba, spotřeba a doprava. Během raných stadií průmyslového rozvoje byl hlavním zdrojem znečištění životního prostředí průmysl, nyní se však hlavním znečišťovatelem stává stále více doprava. Je to způsobeno tím, že se dopravní sektor rychle rozvíjí a objemy dopravy významně narůstají. U ostatních ekonomických aktivit se – na rozdíl od dopravy – navíc lépe daří zvyšovat energetickou efektivitu a nacházet technologie méně znečišťující životní prostředí. Toto dokumentuje následující graf, který ukazuje vývoj emisí skleníkových plynů v zemích EU25 podle sektorů ekonomiky za období 1994–2004. Podíváme-li se na trendy, je patrné, že nejrychleji narůstaly emise skleníkových plynů (které zhruba odráží spotřebu energií) právě v sektoru dopravy (za dané období o cca 18 %). Jako druhý se v nárůstu emisí CO2 umístil energetický sektor (s růstem o cca 5 %). Ostatní odvětví ekonomiky emise CO2 v tomto období snižovaly, nejvíce sektor zpracování odpadů (pokles na 72 % úrovně v roce 1994).

Graf 1: Trend vývoje emisí CO2 ekviv. v EU25 podle sektorů, rok 1994=100 %[1]

Emise sklplynu.png

Celkové emise skleníkových plynů v EU25 za toto období stagnovaly či mírně narůstaly. Nejvíce se na nich podílel sektor energetiky (cca 40 %), doprava byla na pomyslném druhém místě s přibližně 20 %. Třetím nejvíce znečišťujícím sektorem emisemi skleníkových plynů bylo stavebnictví (příspěvkem necelých 18 %). Vývoj emisí skleníkových plynů v EU25 v absolutních hodnotách (mil. tun CO2 eq.) v období 1994 až 2004 zachycuje graf 2.

Graf 2: Emise skleníkových plynů podle sektoru v EU25 (v mil. tun CO2 eq.)'[1]

Emise sklplynu2.png


Osobní doprava ve většině zemí roste mírou blízkou růstu hrubého domácího produktu (HDP). Letecká doprava pak roste výrazně rychleji, často dvoj- nebo trojnásobně než růst HDP. Nákladní doprava se odtrhla od vývoje HDP a roste také rychleji než růst HDP[2]. Rozvoj logistiky[3] tento trend dále podporuje. S tím, jak dopravci preferují vysokou flexibilitu a perfektní kontrolu dopravy, je ve vyspělých zemích stále častěji využívána flexibilnější, ale více znečišťující silniční nákladní doprava na úkor dopravy železniční. Významnou dynamiku v dopravě projevují zvláště tranzitivní ekonomiky (včetně ČR), rozvojové země a země s rychlým rozvojem průmyslu (Čína a Rusko).

Témata[editovat | editovat zdroj]

Zdroje a poznámky[editovat | editovat zdroj]

  1. 1,0 1,1 EUROSTAT (2008): databáze EUROSTATU, dostupná na http://epp.eurostat.ec.europa.eu/
  2. Rothengatter, W. (2003): Environmental Concepts – Physical and Economic. Chapter 2. In: Hensher D.A. a Button K.J., Handbook of Transport and the Environment. Elsevier
  3. Logistika je souborem činností, jejichž úkolem je zajistit, aby bylo správné zboží, ve správném čase, ve správném množství, ve správné kvalitě na správném místě a se správnými náklady.