Posuzování rozvojových koncepcí a programů na životní prostředí

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Posuzování vlivů rozvojových koncepcí a programů na životní prostředí

neboli Strategické posuzování vlivů na životní prostředí – SEA

SEA (Strategic environmental assessment) s českým ekvivalentem strategické posuzování vlivů na životní prostředí je jedním z environmentálních nástrojů již pevně uchycených v české legislativě, a to nejen v zákoně č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ale od ledna 2007 rovněž v zákoně č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (tzv. nový stavební zákon). SEA je obdobou již dříve zaběhnutého procesu posuzování záměrů vlivů na životní prostředí EIA (Environmental Impact Assessment). Oproti EIA, která se zabývá již posouzením jednotlivým projektů a záměrů s přesným průmětem do území, SEA je zaměřena na posouzení plánů, politik a koncepcí a často je prováděna v souběhu s tvorbou vlastní koncepce, tzv. metodou ex-ante.

Úvod[editovat | editovat zdroj]

Strategické posuzování plánů, politik a koncepcí na životní prostředí bylo transponováno do českého práva a běžné praxe na základě harmonizace s evropskou legislativou a požadavku splnění nároků na environmentální standardy při schvalování strategických dokumentů ve státní správě, která je povinna všechny navržené a posléze schvalované koncepce a politiky posoudit vzhledem k možným dopadům na životní prostředí, jehož se daný dokument dotýká. Strategické dokumenty zahrnují území rozsahu jedné obce, regionu, kraje nebo dokonce celé republiky ve vybraných oblastech rozvoje, a to v dlouhodobém horizontu až několika desítek let. Předmětem posouzení jsou dokumenty od Strategických plánů měst přes Územně energetické koncepce krajů až po Strategii udržitelného rozvoje České republiky nebo Operační programy pro dotační období EU (v současnosti pro 2007-2013).

Vývoj v celoevropském kontextu – potřeba SEA[editovat | editovat zdroj]

SEA v ČR[editovat | editovat zdroj]

Legislativa[editovat | editovat zdroj]

Rozsah a předmět posuzování[editovat | editovat zdroj]

Průběh procesu SEA[editovat | editovat zdroj]

Na základě doporučení vzešlých z SEA a posléze vydaného stanoviska příslušného úřadu je koncepce upravena tak, aby eliminovala nebo minimalizovala identifikované negativní vlivy na životní prostředí.

Souvislosti s vybranými environmentálními nástroji v ČR[editovat | editovat zdroj]

SEA& EIA[editovat | editovat zdroj]

SEA & územní plánování[editovat | editovat zdroj]

Předmětem posouzení SEA se mohou stát i vybrané typy územně plánovací dokumentace, které představují určitý typ strategického plánu. Posuzování se v tomto případě již neřídí jako dříve zákonem č.100/2001 Sb., ale novým stavebním zákonem. Ten ve své příloze stanovuje obsah tzv. Rámcového posouzení vlivů zásad územního rozvoje/územního plánu na životní prostředí – tedy strukturu a obsah SEA. Ze stanovených typů územně plánovací dokumentace podléhá posuzování vždy Politika územního rozvoje České republiky a Zásady územního rozvoje kraje, a pokud podá příslušný orgán požadavek, posuzuje se i územní plán obce. Regulační plány již nepodléhají SEA, ale procesu EIA, který se řídí zákonem č.100/2001 Sb. Oproti standardnímu procesu posouzení strategických dokumentů se SEA územních plánů stává nedílnou součástí tzv. Vyhodnocení vlivů zásad územního rozvoje/územního plánu obce na udržitelný rozvoj území.

SEA & udržitelný rozvoj[editovat | editovat zdroj]

S platností nového stavebního zákona se SEA stává jednou z částí udržitelného rozvoje poprvé zahrnutého v české legislativě, tedy prvního pokusu zavedení udržitelného rozvoje do běžné praxe, a to významného nástroje stanovujícího rozvoj území.

SEA však není samostatným dokumentem, ale je nedílnou součásti Vyhodnocení vlivů zásad územního rozvoje/územního plánu na udržitelný rozvoj území (dále „URÚ“), a to jako část B podle přílohy č.5 prováděcí vyhlášky stavebního zákona – vyhláška č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech a územně plánovací dokumentaci. SEA se vyhotoví pouze pokud je ve fázi Návrhu Zadání územního plánu vysloven příslušným úřadem (orgán ochrany přírody a krajiny) požadavek na jeho zpracování. Obsah SEA je obdobný struktuře stanovené zákonem č.100/2001 Sb., s menšími odchylkami. Jelikož je SEA součástí URÚ, které je součástí územního plánu, proces posuzování je spojen s procesem pořizování územního plánu a probíhá podle nového stavebního zákona, včetně zapojení dotčených orgánů státní správy a veřejnosti. Doporučení a opatření SEA jsou tedy zahrnuty, kromě URÚ, do Koordinovaného stanoviska (v podobě vyjádření příslušného úřadu posuzování vlivů na životní prostředí), které zohledňuje všechny aspekty rozvoje území.

Témata[editovat | editovat zdroj]

Zdroje[editovat | editovat zdroj]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]