Environmentální žurnalistika v České republice

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Environmentální žurnalistika (anglicky: environmental journalism) je směr v rámci žurnalistiky, který se orientuje na environmentální problematiku, přičemž klade důraz na interakci probíhající mezi člověkem a jeho životním prostředím; v současné době se její záběr rozšiřuje a environmentální žurnalisté se zabývají i dalšími pilíři udržitelného rozvoje a související problematikou (nerovnost, rovnoprávnost mužů a žen, atd.). Podrobněji o EV pojednává článek Environmentální žurnalistika.

V České republice se ochrana životního prostředí a udržitelného rozvoje začala diskutovat a reflektovat v médiích se značným zpožděním oproti západním zemím. Desítky let totalitní cenzury se pochopitelně projevily i ve zpravodajství o životním prostředí. Jak režim oslaboval, objevovaly se i první vlaštovky ve formě článků o neutěšeném stavu životního prostředí v tehdejším Československu. Zlomová byla druhá polovina osmdesátých let, rok 1989 a období, které následovalo. V této době dochází k zakládání mnohých periodik, z nichž se některá zaměřovala přímo na environmentální problematiku. K prvním časopisům celostátního významu zaměřeným na environmentální témata patří časopis Veronica, který byl založen již roku 1986. V roce 1991 byl založen časopis Sedmá generace a následovala řada dalších.

K nestorům environmentální žurnalistiky patří Pavel Baroch[1] a Čestmír Klos, který je jedním z nejdéle píšících tuzemských novinářů, kteří se zabývají environmentální tematikou, prošel řadou redakcí a v současné době píše na server Česká pozice.[2] Na České pozici publikuje také Jan Charvát, který se rovněž věnuje ekologickým tématům.[3] Problematikou životního prostředí a udržitelného rozvoje se ve svých článcích zabývá František „Čuňas“ Stárek, bývalý ekologický aktivista a dlouholetý šéfredaktor Literárních novin Jakub Patočka či významný pražský propagátor městské cyklistiky Jan Bouchal (nedávno tragicky zesnulý) a mnozí další.

Níže je uveden přehled některých periodik, která se více zaměřují na problematiku jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje, seznam není ani zdaleka vyčerpávající. Tematikou udržitelného rozvoje se samozřejmě v určité míře zabývají i mainstreamová média, popř. jednotlivé blogy a nové mediální kanály stále vznikají či zanikají. Environmentální témata jsou specifická, vzhledem k tomu, že jsou průřezová a zajímají pouze užší okruh čtenářů. Proto se jimi v omezené míře zabývají všechna hlavní média - ale žádné se na ně vyloženě nezaměřuje.

Přehled vybraných periodik a platforem zabývajících se problematikou životního prostředí a udržitelného rozvoje

--- Periodika a platformy zaměřující se převážně na témata souvisejí s ekonomickým a sociálním pilířem udržitelného rozvoje ---

A2 a A2alarm

A2 je nezávislý kritický čtrnáctideník, který reflektuje kulturu v co nejširším pojetí, tedy včetně společenského dění a politiky, vytváří alternativu mainstreamové společnosti, již zároveň kriticky reflektuje.[4] A2alarm je online komentářový deník kulturního čtrnáctideníku A2.[5]

Literární noviny

Literární noviny jsou český kulturně-politický týdeník. Věnují se převážně politickým, ekonomickým a obecně společenským tématům.[6]

Deník Referendum

Deník Referendum je český nezávislý internetový deník, který začal vycházet 30. listopadu 2009. Deník každý den zveřejňuje soubor nejméně pěti komentářů a výběr nejdůležitějších zpráv z domova i zahraničí; klade značný důraz na sociálně-liberální a zelenou politiku.[7]

Přítomnost - společenská revue

Časopis přítomnost je jedním z nejstarších dosud žijících mediálních projektů. Politický týdeník Přítomnost začal vycházet už roku 1924, od té doby se koncept i název různě modifikoval a současná digitální verze pokračuje v tradici předválečné revue. Časopis se zabývá různými sociokulturními otázkami a v sekcích Ekonomika a Společnost jsou uveřejňovány články zabývající se kritickou analýzou současné situace.[8]

Časopis Sociální teorie

Časopis otevřený zejména studentům sociologie při Institutu sociálních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Jeho posláním je přinést mezioborový vhled do studia moderní sociální teorie prostřednictvím publikace článků, studií, výzkumných zpráv, recenzí, postřehů či monografií. Rovněž chce reakcí na aktuální společenská témata a zapojením do polemik s tuzemskými i zahraničními autory přispět k rozvoji občanské společnosti a vytvořit platformu pro demokratickou diskusi.[9]

--- Periodika a platformy zaměřující se převážně na témata související s environmentálním pilířem udržitelného rozvoje ---

Bio - měsíčník pro trvale udržitelný život

Časopis Bio se zaměřuje především na problematiku biopotravin a sní související témata. Přínáší informace o trendech v oblasti pěstování a konzumace biopotravin, nápady, rady a postřehy z České republiky i ze zahraničí.[10]

EKOfutura

Časopis EKOfutura je dvouměsíčník, který je vydáván občanským sdružením EkoFutura. Časopis je podporován, doplňován a aktualizován publikační činností na stránkách www.ekofutura.cz. Občanské sdružení, časopis i elektronická platforma se snaží o překlenutí rostoucí propasti v informování veřejnosti o výsledcích vědecké práce a šíření seriózních zpráv.[11]

Ekolist.cz

Internetový deník Ekolist.cz vychází od roku 1997 a zprostředkovává aktuální informace o přírodě a životním prostředí. Časopis vydává občanské sdružení BEZK - Brontosauří ekocentrum Zelený klub.[12] Nabízí rozsáhlé zpravodajství doplněné o publicistiku; rady, jak se chovat šetrně k životnímu prostředí; kulturní rubriku s přehledem tematických knih a filmů a rovněž kalendář aktuálních akcí jako jsou výstavy, semináře, kurzy a pracovní příležitosti. [13]

Ekopsychologie

,,Český portál ekopsychologie je odborný a popularizační portál, který se zabývá prožíváním a chováním lidí ve vztahu k přírodě, krajině a životnímu prostředí. Jako první portál svého druhu publikuje od roku 2007 příspěvky o kontaktu s přírodou, motivaci k ochraně životního prostředí, komunikaci s veřejností a dalších tématech."[14]

Envigogika

Envigogika je odborné recenzované periodikum vydávané Centrem pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy (v rámci oddělení environmentálního vzdělávání). Jejím cílem je zkvalitnění odborného dialogu v oblasti environmentálního vzdělávání. Jsou v ní zveřejňovány originální vědecké texty a je zařazena na seznam recenzovaných periodik RVVI.[15]

Ochrana ovzduší

Odborný technický časopis Ochrana ovzduší vychází od roku 1997 jako dvouměsíčník a z toho obvykle jednou jako tematické dvojčíslo, od roku 2011 je zařazen na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice. Jeho posláním je: ,,Prezentace výsledků programů a projektů vědy a výzkumu, prezentace nových poznatků a technických novinek v oblasti ochrany ovzduší, informace o znečišťování ovzduší a o kvalitě ovzduší v České republice a v zahraničí, šíření znečišťujících látek a jejich dálkový přenos, nejlepší dostupné techniky omezování emisí ze zdrojů znečišťování ovzduší, měření emisí a imisí, negativní účinky znečištění, informace orgánů státní správy a samosprávy ochrany ovzduší, české a mezinárodní předpisy a normy v ochraně ovzduší, odborné kompendium ochrany ovzduší."[16]

Ochrana přírody

Časopis Ochrana přírody vychází od roku 1946. Jedná se o odborný časopis, který se zabývá problematikou ochrany přírody a krajiny v nejširších souvislostech. Je určen především profesionálním pracovníkům ochrany přírody a vědecko-výzkumných institucí, dále zájemcům z řad nestátních neziskových organizací, pedagogickým pracovníkům a všem zájemcům o ochranu přírody. Časopis vychází jako dvouměsíčník a informuje o výsledcích výzkumu a monitoringu. Poskytuje informace o plnění mezinárodních úmluv a také o soustavě Natura 2000 a uvádí další odborné informace ze zahraničí. Vydavatelem časopisu je Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky.[17]

Sedmá generace - společensko-ekologický časopis

Dvouměsíčník Sedmá generace patří k nejpopulárnějším českým časopisům zabývajícími se environmentální tematikou. Časopis má značně široký záběr a orientuje se na všechna klasická témata environmentální žurnalistiky. Zabývá se přitom hlubšími sociálními, kulturními, ekonomickými a politickými souvislostmi devastace a obnovy životního prostředí. Kromě původních populárně naučných článků nabízí svým čtenářům také překlady z prestižního časopisu The Ecologist a rozhovory s významnými osobnostmi zabývajícími se environmentální problematikou.[18]

Veronica - časopis pro ochranu přírody a krajiny

Celostátní environmentálně-kulturní časopis Veronica vydává základní organizace Českého svazu ochránců přírody Veronica.[19] Časopis vychází od roku 1986, v současné době jako dvouměsíčník. Redakční rada je tvořena předními českými odborníky na problematiku ochrany přírody. V časopise jsou popisovány aktuální problémy ochrany přírody a krajiny i prezentována environmentálně inspirovaná díla literátů, výtvarníků či fotografů.[20]

Český svaz ochránců přírody vede kampaň zaměřenou na záchranu ohrožených přírodních lokalit a návrat přírody do míst, odkud byla v minulosti vytlačena s názvem „Místo pro přírodu“. Součástí této kampaně je také informování o této problematice.[21]

Mezi další média zabývající se problematikou ochrany přírody a životního prostředí patří: Biom (odborný časopis o biomase), Depeše ČSOP (Zpravodaj Českého svazu ochránců přírody), Děti Země (Časopis nejen o ekologii, obsahující rozhovory, články o kultuře a společnosti), E-planeta.cz (Encyklopedie zvířat spojená s e-časopisem o zvířatech, přírodě a ekologii), EcoMonitor (databáze plných textů článků s tématikou životního prostředí z vybraného tisku, tiskových zpráv MŽP ČR a nevládních organizací), EIA (časopis posuzujicí vlivy na životní prostředí) Enviweb.cz - internetový zpravodajský portál o životním prostředí a další.

Odkazy

Informace o tomto tématu lze nalézt také v článku Environmental journalism na anglické Wikipedii.

Informace o tomto tématu lze nalézt také v článku Outline of environmental journalism na anglické Wikipedii.


Reference

Externí odkazy