Co trvale udržitelný rozvoj je

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Snad nejznámější a také nejjednodušší definice trvale udržitelného rozvoje pochází ze zprávy Naše společná budoucnost, kterou vydala Světová komise pro životní prostředí a rozvoj OSN (UN WCED) v roce 1987: „Trvale udržitelný rozvoj je takovým rozvojem, který naplňuje potřeby přítomných generací, aniž by ohrozil schopnost budoucích generací naplňovat potřeby své.“ Od té doby je pojem rozpracováván a jsou identifikovány jednotlivé dimenze a principy. V každém případě je koncept trvale udržitelného rozvoje mnohem širší než ochrana životního prostředí.

Trvale udržitelný rozvoj je často chápán jako sestávající ze tří pilířů, a to z environmentální udržitelnosti, ekonomické udržitelnosti a sociální udržitelnosti. Pokud v z hlediska sociální udržitelnosti rozlišíme rovinu politiky a rovinu společnosti, můžeme říci, že udržitelný rozvoj vyžaduje současný a vyrovnaný pokrok ve čtyřech oblastech, které jsou relativně nezávislé:

 • sociální
 • ekonomické
 • ekologické
 • politické.

Bližší rozbor konceptu trvale udržitelného rozvoje vede např. k následujícím principům:

 • ekonomické, společenské a ekologické procesy jsou vzájemně závislé; soukromí i veřejní aktéři nemohou nikdy jednat izolovaně a jednostranně; vždy musí brát v úvahu vzájemné vlivy uvedených tří dimenzí: životního prostředí, společnosti a hospodářství;
 • má-li být ekonomický rozvoj udržitelný, nemůže zanedbávat omezení daná životním prostředím nebo být založen na destrukci přírodních zdrojů;
 • ekonomický rozvoj také nemůže být úspěšný bez současného rozvoje sociálních zdrojů;
 • udržitelný rozvoj obecně vyžaduje transformaci existující hospodářské základny, při zachování výkonnosti hospodářství, a vývoj technologií přátelských vůči prostředí a snižujících materiálovou a energetickou náročnost výroby;
 • udržitelný rozvoj také vyžaduje transformaci společnosti ve směru snížení spotřeby zdrojů;
 • udržitelný rozvoj musí zvážit potřeby všech přírodních druhů a jejich právo na určitou kvalitu života a podíl na zdrojích;
 • udržitelný ekonomický rozvoj musí podporovat spravedlnost mezi lidmi, tak aby každý měl stejný přístup ke zdrojům a kvalitě života, a to jak v místním měřítku (podpora sociálně slabých v přístupu k příležitostem), tak v globálním měřítku (vztahy mezi rozvinutými a rozvojovými zeměmi);
 • udržitelný ekonomický rozvoj musí brát v úvahu potřeby příštích generací.

Tyto obecné úvahy nacházejí vyjádření v praktických principech uskutečňovaných v politice, např :

 • prevence;
 • předběžná opatrnost;
 • znečišťovatel platí;
 • náprava škody u zdroje.

Časoprostorové souvislosti[editovat | editovat zdroj]

Pojem trvale udržitelného rozvoje je často znázorňován třemi kruhy, které představují vzájemný poměr životního prostředí, hospodářství a společnosti. Výzvy trvale udržitelného rozvoje znamenají nový vztah k budoucnosti (osa času) a změnu vztahů bohatého světového Severu a chudého Jihu (prostorové hledisko).

Takové pochopení časoprostorových souvislostí vede k několika důležitým závěrům:

 • Ekonomické, společenské a ekologické procesy jsou vzájemně závislé. Soukromí i veřejní aktéři nemohou nikdy jednat izolovaně a jednostranně; navíc musí vždy brát v úvahu vzájemný vliv uvedených tří dimenzí: životního prostředí, společnosti a ekonomie.
 • Koncept trvale udržitelného rozvoje má mnohem více globální rozměr, než ochrana životního prostředí.
 • Dlouhodobé důsledky našich současných zásahů je třeba vzít v úvahu pro zajištění budoucnosti příštích generací (mezigenerační rozměr).
 • Trvale udržitelný rozvoj předpokládá v delším časovém měřítku změnu našeho hospodářského systému a naší společnosti, snížení naší spotřeby zdrojů a zároveň zachování výkonné ekonomiky a posun směrem k solidárnější společnosti.
 • Jiná struktura vztahů mezi Severem a Jihem: z ekologického hlediska není možné přesadit způsob života našich průmyslových společností do zemí Jihu. Dlouhodobým cílem trvale udržitelného rozvoje je zlepšit kvalitu života v těchto zemích, které se dnes potýkají s podmínkami extrémní chudoby.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]