Uživatel:JaDlo/Indikátory Strategie VUR

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Strategická oblast 5: Vyhodnocování VUR, monitoring, indikátory[editovat | editovat zdroj]

Princip č. 1[editovat | editovat zdroj]

Budou existovat (resp. budou vytvářeny) dvě kategorie indikátorů:[editovat | editovat zdroj]
 1. pro sledování plnění Strategie a dále dílčí indikátory pro sledování souladu VUR s platnými standardy (top-bottom přístup). Důležité pro tvorbu a reflexi politik, nastartování transformačních procesů většího rozsahu.
 2. pro autoevaluaci vzdělávacích programů na všech úrovních (tj. školní, střediska neformálního vzdělávání apod.)(bottom-up přístup). Důležitý prvek v rozvoji vlastní iniciativy, samostatnosti, vzniká prostor pro inovace, uplatnění nových přístupů, využití výzkumných metod a celkový rozvoj výzkumu.

SO5 zajistí rovnovážný rozvoj obou oblastí tak, aby VUR odpovídalo požadavkům na decentralizaci odpovědnosti, které se objevují ve všech dokumentech VUR na národní i mezinárodní úrovni.

Princip č. 2[editovat | editovat zdroj]

Indikátory kategorie 1 budou vázány na cílové stavy a úkoly v daných strategických oblastech – ty budou v hrubé podobě přiloženy k Akčnímu plánu. Kromě toho budou navrženy indikátory obou kategorií vázané na Strategii EHK OSN, které budou reflektovat obecné principy rozvoje VUR jí vyjádřené (např. metodika, materiály, spolupráce atd.)

Princip č. 3[editovat | editovat zdroj]

Indikátory kategorie 2 budou zčásti vyvinuty ve formě dotazníku pro sběr dat o parametrech VUR a budou sloužit pro tvorbu přehledových studií, informačních databází atd. Pro tento účel budou založeny na objektivních a porovnatelných kritériích. Kromě toho bude nastartován výzkumný (a vzdělávací?) program, jehož cílem bude vybavit vzdělavatele schopností autoevaluace.

Cílové stavy SO5[editovat | editovat zdroj]

Cílový stav 5.1.[editovat | editovat zdroj]

Indikátory navržené v Akčním plánu pro jednotlivé strategické oblasti budou do roku 2012 ověřeny a průběžně aktualizovány. Indikátory navržené pro sledování obecných principů Strategie EHK OSN budou do roku 2012 těsně propojeny s jednotlivými strategickými oblastmi, ověřeny a upraveny. Na druhé straně SO mohou být na jejich základě aktualizovány také.

Úkol 1[editovat | editovat zdroj]

Při MŽP ČR bude vytvořena expertní skupina pro tvorbu a vyhodnocení indikátorů. Tato ES bude těsně spolupracovat s mezirezortními pracovními skupinami pro EVVO a VUR, vysokými školami a VÚP tak, aby zajistila kvalitu indikátorů (srovnatelnost údajů, reprodukovatelnost) i jejich využitelnost pro praxi. ES bude poté ve stanoveném časovém harmonogramu podávat návrhy na aktualizaci indikátorů a hodnotit jejich využití.

 • Termín:
 • Garant:
 • Spolupráce:
Úkol 2[editovat | editovat zdroj]

Expertní skupina (1) dopracuje systém indikátorů, a dále (2) jej bude testovat; bude se podílet na návrhu systém sběru dat a jejich využití.

 • Termín: (1) 2010, resp. (2) 2012
 • Garant:
 • Spolupráce:
Úkol 3[editovat | editovat zdroj]

CENIA navrhne systém a vyhodnocování sběru dat dle navrženého systému indikátorů a uvede jej do zkušebního provozu.

 • Termín: 2012
 • Garant:
 • Spolupráce:
Úkol 4[editovat | editovat zdroj]

MŽP ČR bude průběžně hodnotit postup práce na systému indikátorů, navrhovat jeho změny a v pravidelných časových intervalech jej aktualizovat, a zajistí také jeho využití pro tvorbu politiky v dané oblasti.

 • Termín: průběžně, dle časového harmonogramu, které si samo stanoví.
 • Garant:
 • Spolupráce:

Cílový stav 5.2.[editovat | editovat zdroj]

Do r. 2010 bude vyvinut a v první fázi testován dotazník pro příjemce financování projektu nebo programu vzdělávání VUR. Dále bude navržen způsob zpracování výsledků sběru dat probíhajícího vždy se skončením financování projektu/programu. Do roku 2015 bude vyvinut účinný informační systém o financování projektů či programů VUR (výdaje vs. kategorie výstupů)

Úkol 1[editovat | editovat zdroj]

Dotazník bude vyvinut Expertní skupinou ve spolupráci s MŽP a CENIA.

 • Termín: do r. 2010
 • Garant:
 • Spolupráce:
Úkol 2[editovat | editovat zdroj]

CENIA (1) navrhne systém sběru údajů ze závěrečných zpráv projektů realizovaných v rámci různých grantových schémat. Dále (2) navrhne informační systém, v rámci kterého budou údaje uloženy a zpracovány, zpřístupněny veřejnosti atd.

 • Termín: (1) 2010, resp. (2) 2012
 • Garant:
 • Spolupráce:
Úkol 3[editovat | editovat zdroj]

MŽP ČR ve spolupráci s dalšími rezorty budou poskytovat údaje o výstupech týkajících se EVVO a VUR tak, jak jsou součástí grantových schémat jimi Zastřešovaných/vypisovaných.

 • Termín: příprava do r. 2012, realizace sběru údajů v dalším období.
 • Garant:
 • Spolupráce:
Úkol 4[editovat | editovat zdroj]

Bude (1) vytvořen a (2) testován systém hodnocení efektivity financování EVVO a VUR (poměr výdajů a přínosů pro vzdělání) s tím, že bude zohledňovat kvalitativní charakteristiky tak, aby bylo možné posuzovat nastartované procesy spíše nežli kvantitativní údaje o výstupech.

 • Termín: (1) 2012, resp. (2) 2015
 • Garant: MŽP ČR ve spolupráci s expertní skupinou Indikátory
 • Spolupráce: mezirezortní skupiny EVVO a VUR, CENIA

Cílový stav 5.3.[editovat | editovat zdroj]

Bude nastartován výzkumný program zaměřený na autoevaluaci programů VUR, který bude vycházet z existujících výzkumných metod a bude dále založen na odborném dialogu mezi vzdělavateli.

Úkol 1[editovat | editovat zdroj]

Téma samostatného hodnocení vzdělávacích programů vzdělavateli (učiteli) bude zařazeno mezi témata Národního programu výzkumu a bude zohledněno v tématech VaV v oblasti pedagogiky. Bude zohledněno při stanovení stadardů učitelské prodfese (učitelé mají být vybaveni touto kompetencí).

 • Termín: 2012
 • Garant: MŠMT a ten, kdo vyhlašuje NPV resp. VaV (?)
 • Spolupráce:
Úkol 2[editovat | editovat zdroj]

Bude podporován odborný dialog mezi vzdělavateli ve formě konferencí, publikační činnosti na dané téma atd.

 • Termín:
 • Garant: VŠ, VÚP, zdroje financování
 • Spolupráce:
Úkol[editovat | editovat zdroj]

Výzkum zaměřený na autoevaluaci bude v malé míře propojen s informačním systémem o výstupech EVVO a VUR vytvořeným na základě zpětné vazby z financovaných projektů (dle Cílového stavu 5.2.) Toto propojení nebude omezovat "sebekritičnost" hodnotících subjektů.

 • Termín: příprava 2012, testování 2015
 • Garant: ES Indikátory, CENIA
 • Spolupráce:

Cílový stav 5.4.[editovat | editovat zdroj]

Bude provedena analýza finanční náročnosti tvorby indikátorů a následného sběru dat. Program výzkumu a aplikace indikátorů bude přizpůsoben finančnímu rámci. (cíl převzatý z jiné SO)

Úkol 1[editovat | editovat zdroj]

Postup budování informačního systému založeného na sběru dat a jejich uložení, zpracování, bude rozdělen do jednotlivých etap a kroků. Tento postup pak bude zhodnocen z hlediska nároků na finanční a jiné kapacity.

 • Termín: příprava 2012, testování 2015
 • Garant: MŽP a CENIA
 • Spolupráce:
Úkol 2[editovat | editovat zdroj]

Bude sledováno a podporováno využití indikátorů a celkových údajů o kvalitě VUR odvozených z autoevaluace ve vzdělávací praxi tak, aby tato zpětná vazba fungovala co nejefektivněji.

 • Termín:
 • Garant: MŠMT, VÚP
 • Spolupráce:

Vyhodnocení / Indikátory v rámci oblasti SO2 (nepřebraný výstup z práce celé PS) - sleduj odkaz[editovat | editovat zdroj]

Jana Dlouhá, 9.6.2009