Problémy vyžadující právní regulaci

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
  • Rekonstrukce daňového systému: globálně mobilní plátci daní (NNS) se přemísťují do míst s menšími daňovými sazbami („daňové ráje“). Problém se bude zhoršovat se zvyšujícím se objemem e-obchodních transakcí (obchodní transakce uskutečňované internetem). Je dále nezbytné zavést uhlíkovou daň – případně jako součást všestrannější ekologické daně.
  • Technologická regulace: jde zejména o regulaci nakládání s GMO při pěstební činnosti, při užívání humánních buněk k nejrůznějším účelům a při léčbě chorob. Důvody, které regulaci vyžadují, jsou především morální, ale i sociální a ekologické (možnost ohrožení ekosystémů a zasažených druhů živočichů a rostlin).
  • Obchod s drogami: ročně se prodá za 150 mld. USD malých drogových dávek asi 200 miliónům uživatelů drog. Podle některých zdrojů je však toto číslo o 200 mil. vyšší. Evropa a USA se 60 mil. odběratelů jsou největšími trhy. V chudých zemích vede produkce drog k rozsáhlé korupci, podvazuje jejich ekonomický rozvoj a brání snižování chudoby. V rozvinutých zemích užívání a distribuce drog – kromě toho, že přispívá ke zhoršován zdravotního stavu populace – je zdrojem rozsáhlé kriminality.
  • Obchod, investice a pravidla volné soutěže: problém mj. představuje obchod se zemědělskými produkty omezující vývozy z rozvojových zemí do zemí průmyslových. Podobně jsou omezeny vývozy výrobků, zejména textilních. Neexistují všeobecně platná pravidla o podmínkách umísťování investic, což znevýhodňuje země, do kterých zahraniční investice míří.
  • Ochrana duševního vlastnictví: jde o ochranu autorských práv k objevům a vynálezům, ochranných známek, o spornou regulaci ochrany softwarového zboží a celkové zachovávání podmínek volné soutěže. Stejný problém představuje ochrana práv k vyvíjeným biotechnologiím. Soubor těchto otázek se citelně dotýká finančních a právních limitů omezujících možností rozvojových zemí využívat poznatků, jež mají svůj původ v průmyslově rozvinutých zemích.
  • Pravidla elektronického obchodování: vzhledem k rostoucímu objemu těchto transakcí a možností jejich zneužití je nutná regulace takových transakcí. To je třeba zajistit i v rámci nového daňového systému. Jednotlivce, obchod i společnosti je třeba chránit před kybernetickou kriminalitou.
  • Pracovní podmínky a pravidla migrace: jde o globální ochranu základních pracovních podmínek (délka pracovní doby, zákaz dětské práce, pracovní podmínky žen atp.). Dále jde o ochranu migrantů zejména z rozvojových zemí (ochrana před obchodem s lidmi, pravidla azylu apod.).

Minimálně dva závažné problémy rovněž globálního charakteru, které ohrožují sociální a politickou stabilitu velkých i řady průmyslově vyspělých zemí či jejich společenství, autor mezi základní globální problémy nezahrnuje nezaměstnanost (jen na venkově v Číně je „nadbytečných“ asi 30 mil. lidí; ze tří miliard práceschopných osob na světě je čtvrtina až třetina zaměstnaných jen částečně) a stárnutí populací (v důsledku natalitní politiky např. v Číně během příštích dekád stoupne počet obyvatel starších 60 let na jednu čtvrtinu celkového počtu obyvatel; podobnými problémy trpí státy EU).