Pracovní prostředí a zdraví

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Jde především o hygienu a bezpečnost práce, osobní hygienu a bezpečnost

V posledních letech se klade větší důraz na hygienu a bezpečnost, zvláště v zaměstnání. Pracovní podmínky se nesrovnatelně zlepšily, v období průmyslové revoluce se umíralo ve věku 30 – 40-ti let v důsledku pracovních chorob. Nebylo zabezpečeno, aby zaměstnanci byli ochráněni proti nebezpečným látkám, nákazám, hluku, fyzické zátěži, prachu, chemickým látkám záření aj. Ani dnes není stav ideální, zvláště v rozvojových zemích, ale jsou snahy zavádět různá legislativní opatření, předcházet pracovním úrazům a onemocněním.

Je snaha o dodržování základních pravidel, důsledky jejich porušení byly vidět například při jaderném výbuchu roku 1986 v Černobylu, který měl vliv na široké okolí a stav životního prostředí v několika následujících desetiletích; dalšími příklady byly výbuch chemického reaktoru v Sevesu v roce 1976 (nedaleko italského Milána), při kterém došlo k uvolnění dioxinů do ovzduší, a katastrofa v Bhópálu (v Indii), kde roku 1984 unikl z místní továrny smrtelně jedovatý metyl izokyanát.

Základní pravidla pro hygienu a bezpečnost práce

Pro Českou republiku existuje vyhláška 432/2003 Sb., která zařazuje jednotlivé práce do kategorií, které vyjadřují souhrnné hodnocení úrovně zátěže faktory rozhodujícími o kvalitě pracovních podmínek ze zdravotního hlediska. Práce jsou rozděleny do čtyř kategorií: práce z první kategorie nemají nepříznivý vliv na zdraví, u druhé je nepříznivý vliv výjimečný, třetí skupina viditelně překračuje hygienické limity a do čtvrté spadají práce, u nichž je vysoké ohrožení života.

Základní povinnosti ohledně bezpečnosti a její prevence jsou obsaženy v zákoníku práce zákon č. 65/1965 Sb., hlava pátá Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Zákoník také stanoví povinnosti zaměstnance dodržovat nařízená bezpečnostní opatření.

Zvláštní ochranu poskytuje česká legislativa i pracovním podmínkám žen a dětí (jde především o náročnost práce, dobu pracovního vytížení,...).

Není možné vytvořit nulové nebezpečí práce, avšak je třeba neustále zlepšovat pracovní podmínky, věnovat se i preventivním opatřením.

Odkazy

Základní pravidla pro hygienu a bezpečnost práce

Legislativa

Zákon 258/2000 Sb. o veřejném zdraví

432/2003 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli

Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci

Nařízení vlády č. 25/1999 Sb., kterým se stanoví postup hodnocení nebezpečnosti chemických látek a chemických přípravků, způsob jejich klasifikace a označování a vydává Seznam dosud klasifikovaných nebezpečných látek, ve znění nařízení vlády č. 258/2001 Sb.

Vyhláška č. 50/1997 Sb., kterou se provádí zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní.

Nařízení vlády č. 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

Nařízení vlády č. 480/2000 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením

Směrnice Rady 83/477/EHS ze dne 19. září 1983 o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí azbestu při práci, ve znění směrnice 91/382/EHS.

Směrnice Rady 98/24/ES ze dne 7. dubna 1998o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/54/ES ze dne 18. září 2000 o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí biologickým činitelům při práci.

Zdroje

Odkazy

Externí odkazy