Povinnosti podnikatele vyplývající z legislativy ŽP

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Zákon č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

EIA

SEA

Zákon č.76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování

IPPC – Integrated Pollution Prevention and Control Cílem zákona je omezit znečišťování vznikajícího činnostmi uvedenými v příloze č.1 a zřídit a provozovat integrovaný registr znečišťování životního prostředí. Pro podnikatele vyplývá ze zákona zejména povinnost zajištění a řízení provozu podle podmínek integrovaného povolení, ohlašovací povinnost a s ní spojené vedení evidence podkladů.

Zákon č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon č.86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů

Zákon č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů

Zákon č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích

Zákon č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu

Zákon č.289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů

Zákon č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů

Zákon č.406/2000 Sb., o hospodaření s energií

Zákon č.458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů

Zdroje

Zákon č.76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování

www.ippc.cz