Metodika tvorby textů v otevřeném internetovém prostoru/Design e-learningových kurzů/Hodnocení programu či kurzu

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Formativní evaluace programu či kurzu[editovat | editovat zdroj]

(zpětná vazba v průběhu programu či kurzu)

V průběhu kurzu je třeba průběžně ověřovat, zda stanovené cíle odpovídají možnostem a nárokům zvolené cílové skupiny. V případě, že k souladu nedochází, může dojít k nadměrnému odpadu studentů před skončením kurzu. Předpoklad formativní evaluace zároveň znamená, že kurz je před svým zahájením navržen pouze rámcově, a jeho podoba je přizpůsobována aktuální situaci v průběhu výuky.

Záznam o učení[editovat | editovat zdroj]

Pro hodnocení adekvátnosti nároků, postupu studentů i jejich spokojenosti lze využít tzv. záznam o učení – studentské odpovědi na položené otázky v dotazníku, které vypovídají o podstatných aspektech výuky z hlediska dalšího postupu. Tento přístup je vhodný například tehdy, když se mění strategie výuky/učení.

Experiment[editovat | editovat zdroj]

V určité fázi programu či kurzu je možno úspěch při rozvoji některých kompetencí ověřit experimentálně. Experiment se může vymykat běžnému postupu (vnést nový prvek, např. diskuzi se zcela novým expertem, který navazuje na dosud probíraná témata) nebo může být skrytý (učitel jej provede na výsledcích práce v dané etapě, např. analýzou příspěvků ve fórech).

Hodnocení postupu studentů – indikátory pro jednotlivé fáze procesu učení[editovat | editovat zdroj]

Je-li kurz koncipován jako velmi interaktivní (mezi učitelem a studenty), je veden ve více etapách, z nichž každá hodnotí své výsledky, je zpravidla zpětná vazba postačující. Pak je třeba vytvořit dostatečně specifické indikátory pro jednotlivé fáze procesu učení. Zde je vhodné užít hodnocení předpokládaného stupně rozvoje dané kompetence v každé etapě.

Sumativní evaluace[editovat | editovat zdroj]

Jde o součet závěrečného hodnocení „úspěšnosti“ studentů, vyjádření jejich spokojenosti, a vyhodnocení zpětné vazby z kvalitativního výzkumu využívajícího dotazníkových šetření. Zde se uplatní metody kvalitativního výzkumu zaměřené na „percepce“ a strategie učení – ty jsou indikátorem kvality prostředí a výuky v rámci studijního předmětu či programu. Viz[1]

Hodnocení na základě portfolia[editovat | editovat zdroj]

Tvorba portfolia studentských prací je samo o sobě známkou konstruktivistického přístupu uplatněného v rámci programu výuky. Principy tohoto typu učení, především rozvoj akčních dovedností, je pak možno analyzovat na jednotlivých „produktech“ – studentských pracech v portfoliu obsažených.

Kvalitativní analýzy částí portfolia: lze využí tabulky pro hodnocení kompetencí rozvíjených v rámci e-learningu pro oblast EVVO a VUR - viz. hodnotící tabulky (tzv. „rubric“)

Závěrečné hodnocení studentů (míry naplnění cílů kurzu)[editovat | editovat zdroj]

Ověřitelnost naplňování cílů e-learningového kurzu

Naplňování cílů e-learningového kurzu – pěstování vytipovaných [[/Metodika tvorby textů v otevřeném internetovém prostoru/Co je environmentální vzdělání a vzdělání pro udržitelný rozvoj?/Edukační cíle EV a VUR v e-learningu/|kompetencí]] – je ověřitelné na následujících „produktech“ práce studentů publikovaných v různých částech e-learningového systému:

  • vlastním zveřejněném textu ve Wiki (demonstruje kompetence A, B, C, G, H)
  • peer review vytvořené v rámci vzájemného posuzování textů v diskusní části Wiki (demonstruje kompetence A, B, D, G)
  • případně společném produktu kompilovaném ve sdíleném Wiki prostoru (demonstruje kompetence A, D, E)
  • dokumentované online komunikaci ve Fórech, chatech aj.; formulace závěrů debaty (demonstruje kompetence B, E, částečně D, C)
  • součástí hodnocení je i preciznost plnění úkolů v Moodlu (včasnost, úplnost, pochopení & dotazy na tutora) vyjádřená v bodovém hodnocení jednotlivých etap (demonstruje kompetence F, H)

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. Dlouhá, J., Dlouhý, J., Barton, A. Evaluating educational Outcomes in the Interdisciplinary Field of Sustainable Development: Case Study of an E-learning Course in an Interactive (Open) Virtual Space. Knowledge Collaboration & Learning for Sustainable Innovation & ERSCP-EMSU conference, Delft, The Netherlands, October 25-29, 2010