Hrubý domácí produkt

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Hrubý domácí produkt (v mezinárodních zdrojích je označován jako GDP-Gross domestic product)je klíčový ukazatel vývoje ekonomiky. Představuje souhrn hodnot přidaných zpracováním ve všech odvětvích v činnostech považovaných v systému národního účetnictví za produktivní (tj. včetně služeb tržní i netržní povahy). Je charakterizován také jako celková peněžní hodnota (ve stálých cenách) finální produkce vyrobené za určité období (obvykle jednoho roku) výrobními faktory umístěnými v dané zemi, bez ohledu na jejich vlastníka. HDP je uznávaným klíčovým indikátorem ekonomické úspěšnosti (výkonnosti ekonomiky) jednotlivých států. Z hlediska životního prostředí je kritizován a nazýván falešným ukazatelem proto, že:

  • odráží pouze takovou ekonomickou aktivitu, která odráží finanční toky. Nezachycuje převážnou část práce v rodinách a obcích, kterou vykonávají v rozvojových zemích převážně ženy;
  • nerozlišuje mezi aktivitami, které škodí prostředí a těmi, které mu prospívají
  • započítává stejným způsobem "nemoci" i jejich "léčbu" (HDP se zvyšují při vyšší spotřebě tabáku i v důsledku léčby nemocí souvisejících s kouřením)
  • přírodní zdroje nemají žádnou finanční hodnotu
  • nezapočítává hodnoty, kterých si lidé cení, pokud nejsou spojeny s finančními toky.

Může být definován, resp. spočten třemi způsoby:

Produkční metodou (zbožová, produktová metoda) se HDP počítá jako součet hrubé přidané hodnoty jednotlivých institucionálních sektorů nebo odvětví a čistých daní na produkty (které nejsou rozvrženy do sektorů a odvětví). Je to také vyrovnávací položka účtu výroby za národní hospodářství celkem, kde se straně zdrojů zachycuje produkce a na straně užití mezispotřeba. Hrubá přidaná hodnota je rozdílem mezi produkcí a mezispotřebou. Vzhledem k tomu, že produkce se oceňuje v základních cenách a užití v kupních cenách, je strana zdrojů za národní hospodářství celkem doplněna o daně snížené o dotace na výrobky.

HDP = Produkce - Mezispotřeba + Daně z produktů - Dotace na produkty

Výdajovou metodou se HDP počítá jako součet konečného užití výrobků a služeb rezidentskými jednotkami (skutečná konečná spotřeba a tvorba hrubého kapitálu) a salda vývozu a dovozu výrobků a služeb. Skutečná konečná spotřeba je odvozena prostřednictvím naturálních sociálních transferů od výdajů na konečnou spotřebu domácností, vlády a neziskových institucí sloužících domácnostem. Tvorba hrubého kapitálu se člení na tvorba hrubého fixního kapitálu, změnu zásob a na čisté pořízení cenností.

HDP = Výdaje na konečnou spotřebu + Tvorba hrubého kapitálu + Vývoz výrobků a služeb - Dovoz výrobků a služeb

Důchodovou metodou se HDP počítá jako součet prvotních důchodů za národní hospodářství celkem: náhrad zaměstnancům, daní z výroby a z dovozu snížených o dotace a hrubého provozního přebytku a smíšeného důchodu (resp. čistého provozního přebytku a smíšeného důchodu a spotřeby fixního kapitálu)

HDP = Náhrady zaměstnancům + Daně z výroby a z dovozu - Dotace + Čistý provozní přebytek + Čistý smíšený důchod + Spotřeba fixního kapitálu

Témata

Odkazy

Externí odkazy