Globální výchova

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Úvod

Filosofickým východiskem globální výchovy je systémové chápání světa. A to z hlediska přírodního, prostoru a času i z hlediska lidského. Vidí jevy, věci a skutečnosti vzájemně propojené, ovlivňující se. Objevuje se již na počátku 20. let. Podstatou globální výchovy je komplexní odpovědnost a směřování k trvalé udržitelnosti života na zemi s ohledem na rozvoj společnosti v souladu se životním prostředím. Proto také velkou část globální výchovy tvoří ekologická výchova. Pro globální výchovu je středem pozornosti dítě, a to jako součást světa, osobnost člověka vidí jako vnitřně přirozeně tvořivou, s jedinečnými fyzickými, duševními, intelektuálními a emočními schopnostmi a potřebami = přistupujte k člověku jako jedinečné individualitě.

Globální výchova je proces všestranně aktivní, celoživotní, s centrální úlohou lidské zkušenosti.

Základní principy globální výchovy:

 • vzdělání pro rozvoj člověka s důrazem na všelidské hodnoty demokracie a humanity
 • respektování žáka jako člověka a jeho individuality, úcta k němu, vzájemné učení a ovlivňování
 • centrální úlohu má zkušenost
 • systémové pojetí výchovy a vzdělávání
 • nová role učitele a vzdělávacích institucí
 • svoboda výběru
  • nutné společné všeobecné vzdělání - porozumění, zachování lidské kultury a je podmínkou demokracie
  • ke společnému všeobecnému možnost dalšího volitelného vzdělání
  • svoboda volby zvyšuje zodpovědnost za vlastní chování a rozvoj
 • vzdělání jako účast na demokracii
  • učí se demokracii jako její přímí účastníci, nikoli jen z teorie
  • život v rodině, škole, třídě i mezi přáteli je spravován demokraticky na principu společného rozhodování
 • vzdělání pro globální občanství - světoobčanství - multikulturní a interkulturní orientace, poznání různých kultur , zvyků a problémů
 • vzdělání pro uvědomělou péči o zemi
  • kontakt s přírodou při hrách, vycházkách a výletech, při sportu, ale i prostřednictvím vědeckých přístrojů
  • učit se přírodu pozorovat, naslouchat jí, přemýšlet o ní
  • důležitá vlastní účast na zvelebování svého okolí
 • duchovní rozměr ve výchově a vzdělání
  • rozvíjí pocit sounáležitosti, lásky a porozumění pro potřeby druhých; směřuje k rozvíjení empatií a soucitu
  • cílem je pocit sounáležitosti k přírodě i šetrnosti k neživým výtvorům přírody i člověka

Principy

Ačkoli pojem globální výchova je poměrně nový, spojuje v sobě dva směry pedagogické teorie a praxe: První z nich, v jehož centru stojí pojem planetární vědomí, hovoří o respektování principu "jedné Země", v souladu s nímž musíme zájmy jednotlivých států vnímat s vědomím potřeb celé planety. Úkolem vzdělávání je utvářet osobnost člověka, který toleruje lidi z jiných kultur, s jiným vyznáním a světovým názorem a váží si jich. Tento myšlenkový směr vznikl ve Velké Británii.

Druhý směr zdůrazňuje ústřední postavení dítěte. Osou tohoto směru je názor, že děti se učí nejlépe tehdy, podporujeme-li je v jejich vlastním zkoumání a objevování a jednáme-li s nimi jako s osobnostmi s jedinečnými názory, zkušenostmi a nadáním.

Zdroje

Cíle a metodika globální výchovy z Wikipedie

Člověk v tísni - společnost při ČT, o. p. s. (2004): Jeden svět na školách

Dlouhá, R., Nádvorník, O.: Inspirace k realizaci průřezového tématu Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VMEGS).

Horká, H. Výchova pro 21. století. Globální výchova v podmínkách české školy. Brno : Paido, 2000. ISBN 80-85931-85-0.

Hruška, J. Globální výchova - cíle

Sylabus kurzu Globální výchova

Varianty.cz: Další náměty

Literatura ke globální výchově

Ehl, M. (2002): Globalizace pro a proti. Praha: Academia.

Nádvorník, O., Volfová, A. (eds.) (2004): Společný svět, příručka globálního rozvojového vzdělávání. Praha: Člověk v tísni, o.p.s.

Pike, G., Selby D. (2000): Cvičení a hry pro globální výchovu. [Díl] 1. Z anglického originálu přeložil Milan Caha. Praha: Portál. ISBN 80-7178-369-2.

Pike, G., Selby, D. (2000): Cvičení a hry pro globální výchovu. [Díl] 2. Z anglického originálu přeložil Milan Caha. Praha: Portál.

Caha, M: Vybraná bibliografie ke globální výchově. Připraveno pro pro dílny Základy globální výchovy

Odkazy

Externí odkazy