Globální ochrana biodiverzity

Z Enviwiki
Verze z 1. 12. 2007, 11:45, kterou vytvořil Admin (diskuse | příspěvky) (Nová stránka: Pojem biodiverzita je popsán různými způsoby: např. jako rozmanitost života ve všech jeho formách, úrovních a kombinacích. [[Biodiv...)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Pojem biodiverzita je popsán různými způsoby: např. jako rozmanitost života ve všech jeho formách, úrovních a kombinacích. Biodiverzita je považována za základní vlastnost života. Ochrana biologické rozmanitosti (biodiverzity) zahrnuje péči o vzácné a ohrožené druhy a komplex jejich prostředí. Toto úsilí vyplývá z doloženého úbytku druhů ve světovém měřítku, jenž je natolik alarmující, že vědci dnes hovoří o „pětihorách", odkazují tím na velké změny prostředí a vymírání organismů v minulosti. Podle nich byla pojmenována hlavní geologická období vývoje zemské biosféry – v jejich rámci postupně mizely dominantní druhy a byly nahrazovány druhy novými.

Mezinárodní úmluvy

1. Úmluva o biodiverzitě (CBD)

Úmluva o biologické rozmanitosti (Convention on Biological Diversity – CBD), která se řadí k nejvýznamnějším mezinárodním úmluvám v oblasti životního prostředí, byla poprvé vystavena k podpisu na Konferenci OSN o životním prostředí a rozvoji (UNCED) 5. června 1992 v brazilském Rio de Janeiru a v platnost vstoupila již 29. prosince 1993. Vláda České republiky schválila Úmluvu svým usnesením ze dne 2. června 1993 č. 293. ČR podepsala Úmluvu 5. června 1993 a smluvní stranou se stala 3. prosince 1993. Úmluva pro ni vstoupila v platnost v březnu 1994 (Úmluva vyhlášena ve Sbírce zákonů pod č. 134/1999 Sb.).

Úmluva si klade tři základní cíle:

  • ochranu biologické rozmanitosti, která je chápána jako rozmanitost všech živých organismů a systémů, jichž jsou tyto organismy součástí,
  • udržitelné využívání jejích složek,
  • spravedlivé a rovnocenné rozdělování přínosů plynoucích z genetických zdrojů.

Zdroj: http://www.chm.nature.cz/

Cartagenský protokol o biologické bezpečnosti

K Úmluvě o biologické rozmanitosti byl přijat první protokol po složitých mezinárodních jednáních 29. ledna 2000 v Montrealu – Cartagenský protokol o biologické bezpečnosti. Cílem tohoto protokolu je zajistit ochranu a bezpečnost při zacházení, využívání a přenosu živých modifikovaných organismů především přes hranice států. Protokol byl poprvé vystaven k podpisu při příležitosti pátého zasedání Konference smluvních stran Úmluvy o biologické rozmanitosti v květnu r. 2000 v keňském hlavním městě Nairobi. Česká republika podepsala Protokol mezi prvními státy 24. května 2000 a ratifikovala ho 8. října 2001. Protokol vstoupil v platnost dne 11. září 2003, po ratifikaci 50 zemí.

Pro zajišťování podmínek pro naplňování Protokolu po jeho vstupu v platnost byl až do prvního zasedání Konference smluvních stran ustaven Mezivládní výbor pro Cartagenský protokol o biologické bezpečnosti. (Informace o podmínkách v ČR viz www.biosafety.cz - Biosafety Clearing House)

Zdroje: http://chm.nature.cz/convention/other_conv; http://chm.nature.cz/convention/cbd_global/doc693576

2. Bernská úmluva (Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats)

Zdroj: http://chm.nature.cz/information/indicator/fol401921

3. Ramsarská úmluva (Convention on Wetlands of International Importance Especially as Waterfowl Habitat, Ramsar, Írán, 1971)

4. Washingtonská úmluva (CITES) (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, Washington 1973). Zahrnuje seznam ohrožených živočišných a rostlinných druhů a na nějž se lze odvolat na úrovni mezinárodního práva. Na jejím základě lze donutit projektanty, aby upustili od svých projektů, nebo je pozměnili.

5. Úmluva o světovém dědictví

na generální konferenci UNESCO (16. 11. 1972) jednomyslně schválena Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví (The Convention concerning the Protection of World Cultural and Natural Heritage). V platnost vstoupila dne 17. 12. 1975. ČSFR přistoupila k Úmluvě dne 15. 11. 1990 a závaznou se pro ni stala dnem 15. 2. 1991. Na základě sukcese je platná pro ČR. Text Úmluvy byl publikován ve Sbírce zákonů č. 159/1991 Sb. a je dostupný např.na webových stránkách ministerstva životního prostředí.

Globální programy

Man and Biosphere – program UNESCO

Biosférické rezervace UNESCO

Evropské úmluvy, programy a předpisy ES

Rada Evropy

Bernská úmluva

EU Směrnice (Directives)

NATURA 2000

Dokumenty

Světová strategie ochranářské práce zoo a akvárií(World Zoo and Aquaria Conservation Strategy, WZACS) má zásadní význam pro činnost zoo a akvárií celého světa. Dokument byl přijat r. 2005 na summitu Světové asociace zoo a akvárií (WAZA) v Taipei. Velmi podrobně popisuje základní úkoly zoo a akvárií, hlavní dosavadní úspěchy a jejich přínos k celosvětové ochraně přírody; je současně i reprezentativním přehledem argumentů pro diskuse typu "zoo ano či ne?". Překlad dokumentu je k dispozici na www stránkách [Unie českých a slovenských zoo].