Evropská unie

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.Evropská vlajka

Evropský model

Evropská unie klade důraz na vzájemné vztahy členů společenství a ne na autonomii jednotlivých států, na kulturní různorodost a ne na asimilaci, na kvalitu života namísto hromadění hmotného bohatství, na udržitelný rozvoj nikoli na neomezený materiální růst, na univerzální lidská práva a práva přírody místo na práva vlastnická a na globální spolupráci místo jednostranného výkonu moci. Takto optimisticky vidí dnešní Evropu Jeremy Rifkin ve své poslední knize Evropský sen[1], v níž srovnává Evropu a USA. Evropský sen má podle něj sílu, protože vytváří nový historický rámec, zaměřený na kvalitu života, udržitelnost, mír a harmoničnost. Je cestou, jak řešit problémy dneška, vyplývající především z procesu globalizace.

Je sice nepochybně příjemné, že člověk jako Jeremy Rifkin tak vysoce oceňuje evropský model – je ale také otázka, zda tento model skutečně nabízí možná řešení a zda je opravdu modelem pro jiné části světa. To platí zejména v současné éře globalizace. Může ovšem přinejmenším naznačovat cesty řešení problémů dnešního světa.

Tzv. evropský model společnosti je založen na čtyřech základních prvcích:

 • nedotknutelnost lidských práv,
 • kultura jako prostředek emancipace
 • udržitelný rozvoj charakterizovaný jako rovnováha mezi ekonomickou prosperitou, sociální spravedlností a ochranou životního prostředí,
 • vize mezinárodního řádu založeného na multilateralismu[2].

Témata

Současná krize evropského modelu

Postavení EU na mezinárodní scéně je silné; na druhé straně je však zřejmé, že EU sama má řadu problémů vyplývajících z její současné situace, o níž se často hovoří jako o krizi evropského modelu. EU má velké ambice na mezinárodním poli, ale její současné vnitřní problémy mohou být překážkou na cestě k jejich naplnění. Pouze silná a jednotná EU může ovšem být skutečným partnerem USA v době, kdy sílí zatím jen obchodní tlaky ze zemí asijského kontinentu. Neúspěch při ratifikaci Smlouvy o Ústavě pro Evropu na jaře 2005 odhalil některé do té doby více méně skryté nedostatky, zejména problematický a ne právě otevřený vztah mezi EU a jejími institucemi na straně jedné a občanů EU na straně druhé.

Současně se ale projevuje i jiný trend. K tomu, aby se mezinárodní postavení EU posílilo, je nezbytné provést řadu nepopulárních reforem především v oblasti sociální a daňové politiky. Tyto změny mohou pak zajistit plnění cílů obnovené Lisabonské strategie. Reformy jsou však v působnosti nikoli EU ale jednotlivých členských států. Jde o nepopulární opatření omezující v některých státech nadměrně přebujelý sociální stát. (Zejména) v některých velkých členských státech EU se začíná objevovat překvapivá dichotomie: na jedné straně stojí globalizace a Evropa, na straně druhé národní vlády a populismus. Nikdo nepřipomíná voličům, že volný trh podporuje prosperitu a sociální modely, o které mají občané zájem. Odvádí to pozornost od skutečných problémů, kterým Evropa čelí, a to jsou problémy v jednotlivých státech. Jde o uvolňování pracovních trhů, o reformu penzijních systémů a o další změny, které jsou předpokladem vytváření nových pracovních míst, růstu ekonomiky a tedy naplňování principů udržitelného rozvoje. Vlády některých členských států EU využívají kritiky evropských institucí k tomu, aby skryly svoji neochotu provést takovéto zásadní reformy.

Je ovšem rovněž pravda, že EU výrazně chybí vize, hodnotová orientace, jež by představovala základ pro úvahy o řešení dnešních problémů.

Jestliže EU nepřekoná tuto současnou krizi, její postavení jako globálního hráče bude zásadně oslabeno. Pokud se jí to v nejbližší době podaří, bude to znamenat pozitivní vývoj v globálním měřítku a EU se skutečně může stát modelem pro jiné části světa, jak o tom hovoří ve své knize Jeremy Rifkin (2005).

Zdroje

 1. Rifkin, J. (2005) Evropský sen. Evropský literární klub.
 2. EC (2004). Building a Political Europe. 50 proposals for tomorrow´s Europe. Report of the Round Table „A sustainable project for tomorrow´s Europe“ formed on the initiative of the President of the European Commission. April 2004, str. 14, 15.

Odkazy

Externí odkazy

Česká republika:

 • Euroskop (oficiální zdroj informací o členství ČR v Evropské unii)
 • Evropská unie 123 (přehledný rozcestník užitečných odkazů Evropské unie)

Další odkazy:

 • Portál Evropské unie (slovensky / česky)
 • Mapy Evropy a Evropské unie (česky / slovensky / anglicky)
 • Informativní mapy EU na webu EU
 • OLAF – Evropský úřad proti korupci/ Evropský úřad pro potírání podvodů (Office européen de Lutt Antifraude)
 • EUABC – online lexikon o EU (ve všech řečech Evropy), včetně „Reader-friendly EU Constititution“ / „Ústava EU, která se dá (pře)číst“
 • EUobserver – přehled tisku, medií, vlastní zpravodajství, komentáře o EU, zasíláni přehledu zpráv mailem (anglicky)
 • euPortál - český eurorealistický časopis

Literatura

 • Strategie udržitelného rozvoje EU. Zasedání Evropské rady, 15. a 16.6.2001, Göteborg.
 • Building a Political Europe. 50 proposals for tomorrow´s Europe. Report of the Round Table „A sustainable project for tomorrow´s Europe“ formed on the initiative of the President of the European Commission. April 2004.
 • Burchell, J., Lightfoot, S. (2004). The EU and sustainable development: the long road from Rio to Johannesburg. In: J. Barry, B. Baxter, R. Dunphy (eds.) Europe, Globalization and Sustainable Development, Routledge, str. 168–186.
 • Delivering Growth – Reforms for the Enlarged Union. COM(2004) 29, 13. 1. 2004.
 • European Police Office (2001). Council Act OJ C 316, 27.11.1995 a OJ C 362, 18. 2. 2001.
 • Integrated Guidelines for Growth and Jobs (2005–2008), COM(2005) 141 final, 12. 4. 2005.
 • van Reisen, M. (1999). EU „Global Player“. The North-South Policy of the European Union. International Books. Smlouva o Ústavě pro Evropu.
 • Smlouva o založení Evropského společenství.
 • Smlouva o Evropské unii.
 • IMF (2003). The World Economic Outlook Database Selected World Aggregates. International Monetary Fund. April 2003. http://www.imf.org.
 • The 2003 Global 500. Fortune, July 21, 2003. http://www.fortune.com. podle Rifkin, J. (2005), str. 66.
 • The 2003 Global 500: Industry Snapshot: Motor Vehicles and Parts. Fortune, July 21, 2003. http://www.fortune.com. Podle Rifkin, J. (2005).
 • The 2005 Review of the EU Sustainable Development Strategy: Initial Stocktaking and Future Orientations. COM(2005) 37 final, 9. 2. 2005.
 • EEA (2005). European environmental outlook. European Environment Agency, Copenhagen 2005, str. 22.
 • IMF (2003). The World Economic Outlook Database Selected World Aggregates. International Monetary Fund. April 2003.