Environmentální žurnalistika v České republice

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Environmentální žurnalistika (anglicky: environmental journalism) je směr v rámci žurnalistiky, který se orientuje na environmentální problematiku, přičemž klade důraz na interakci probíhající mezi člověkem a jeho životním prostředím; v současné době se její záběr rozšiřuje a environmentální žurnalisté se zabývají i dalšími pilíři udržitelného rozvoje a související problematikou (nerovnost, rovnoprávnost mužů a žen, atd.). Podrobněji o EV pojednává článek Environmentální žurnalistika.

V České republice se ochrana životního prostředí a udržitelného rozvoje začala diskutovat a reflektovat v médiích se značným zpožděním oproti západním zemím. Desítky let totalitní cenzury se pochopitelně projevily i ve zpravodajství o životním prostředí. Jak režim oslaboval, objevovaly se i první vlaštovky ve formě článků o neutěšeném stavu životního prostředí v tehdejším Československu. Zlomová byla druhá polovina osmdesátých let, rok 1989 a období, které následovalo. V této době dochází k zakládání mnohých periodik, z nichž se některá zaměřovala přímo na environmentální problematiku. K prvním časopisům celostátního významu zaměřeným na environmentální témata patří časopis Veronica, který byl založen již roku 1986. V roce 1991 byl založen časopis Sedmá generace a následovala řada dalších.

K nestorům environmentální žurnalistiky patří Pavel Baroch[1] a Čestmír Klos, který je jedním z nejdéle píšících tuzemských novinářů, kteří se zabývají environmentální tematikou, prošel řadou redakcí a v současné době píše na server Česká pozice.[2] Na České pozici publikuje také Jan Charvát, který se rovněž věnuje ekologickým tématům.[3] Problematikou životního prostředí a udržitelného rozvoje se ve svých článcích zabývá František „Čuňas“ Stárek, bývalý ekologický aktivista a dlouholetý šéfredaktor Literárních novin Jakub Patočka či významný pražský propagátor městské cyklistiky Jan Bouchal (nedávno tragicky zesnulý) a mnozí další.

Níže je uveden přehled některých periodik, která se více zaměřují na problematiku jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje, seznam není ani zdaleka vyčerpávající. Tematikou udržitelného rozvoje se samozřejmě v určité míře zabývají i mainstreamová média, popř. jednotlivé blogy a nové mediální kanály stále vznikají či zanikají. Environmentální témata jsou specifická, vzhledem k tomu, že jsou průřezová a zajímají pouze užší okruh čtenářů. Proto se jimi v omezené míře zabývají všechna hlavní média - ale žádné se na ně vyloženě nezaměřuje.

Přehled vybraných periodik a platforem zabývajících se problematikou životního prostředí a udržitelného rozvoje[editovat | editovat zdroj]

--- Periodika a platformy zaměřující se převážně na témata souvisejí s ekonomickým a sociálním pilířem udržitelného rozvoje ---

A2 a A2alarm[editovat | editovat zdroj]

A2 je nezávislý kritický čtrnáctideník, který reflektuje kulturu v co nejširším pojetí, tedy včetně společenského dění a politiky, vytváří alternativu mainstreamové společnosti, již zároveň kriticky reflektuje.[4] A2alarm je online komentářový deník kulturního čtrnáctideníku A2.[5]

Literární noviny[editovat | editovat zdroj]

Literární noviny jsou český kulturně-politický týdeník. Věnují se převážně politickým, ekonomickým a obecně společenským tématům.[6]

Deník Referendum[editovat | editovat zdroj]

Deník Referendum je český nezávislý internetový deník, který začal vycházet 30. listopadu 2009. Deník každý den zveřejňuje soubor nejméně pěti komentářů a výběr nejdůležitějších zpráv z domova i zahraničí; klade značný důraz na sociálně-liberální a zelenou politiku.[7]

Přítomnost - společenská revue[editovat | editovat zdroj]

Časopis přítomnost je jedním z nejstarších dosud žijících mediálních projektů. Politický týdeník Přítomnost začal vycházet už roku 1924, od té doby se koncept i název různě modifikoval a současná digitální verze pokračuje v tradici předválečné revue. Časopis se zabývá různými sociokulturními otázkami a v sekcích Ekonomika a Společnost jsou uveřejňovány články zabývající se kritickou analýzou současné situace.[8]

Časopis Sociální teorie[editovat | editovat zdroj]

Časopis otevřený zejména studentům sociologie při Institutu sociálních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Jeho posláním je přinést mezioborový vhled do studia moderní sociální teorie prostřednictvím publikace článků, studií, výzkumných zpráv, recenzí, postřehů či monografií. Rovněž chce reakcí na aktuální společenská témata a zapojením do polemik s tuzemskými i zahraničními autory přispět k rozvoji občanské společnosti a vytvořit platformu pro demokratickou diskusi.[9]

--- Periodika a platformy zaměřující se převážně na témata související s environmentálním pilířem udržitelného rozvoje ---

Bio - měsíčník pro trvale udržitelný život[editovat | editovat zdroj]

Časopis Bio se zaměřuje především na problematiku biopotravin a sní související témata. Přínáší informace o trendech v oblasti pěstování a konzumace biopotravin, nápady, rady a postřehy z České republiky i ze zahraničí.[10]

EKOfutura[editovat | editovat zdroj]

Časopis EKOfutura je dvouměsíčník, který je vydáván občanským sdružením EkoFutura. Časopis je podporován, doplňován a aktualizován publikační činností na stránkách www.ekofutura.cz. Občanské sdružení, časopis i elektronická platforma se snaží o překlenutí rostoucí propasti v informování veřejnosti o výsledcích vědecké práce a šíření seriózních zpráv.[11]

Ekolist.cz[editovat | editovat zdroj]

Internetový deník Ekolist.cz vychází od roku 1997 a zprostředkovává aktuální informace o přírodě a životním prostředí. Časopis vydává občanské sdružení BEZK - Brontosauří ekocentrum Zelený klub.[12] Nabízí rozsáhlé zpravodajství doplněné o publicistiku; rady, jak se chovat šetrně k životnímu prostředí; kulturní rubriku s přehledem tematických knih a filmů a rovněž kalendář aktuálních akcí jako jsou výstavy, semináře, kurzy a pracovní příležitosti. [13]

Ekopsychologie[editovat | editovat zdroj]

,,Český portál ekopsychologie je odborný a popularizační portál, který se zabývá prožíváním a chováním lidí ve vztahu k přírodě, krajině a životnímu prostředí. Jako první portál svého druhu publikuje od roku 2007 příspěvky o kontaktu s přírodou, motivaci k ochraně životního prostředí, komunikaci s veřejností a dalších tématech."[14]

Envigogika[editovat | editovat zdroj]

Envigogika je odborné recenzované periodikum vydávané Centrem pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy (v rámci oddělení environmentálního vzdělávání). Jejím cílem je zkvalitnění odborného dialogu v oblasti environmentálního vzdělávání. Jsou v ní zveřejňovány originální vědecké texty a je zařazena na seznam recenzovaných periodik RVVI.[15]

Ochrana ovzduší[editovat | editovat zdroj]

Odborný technický časopis Ochrana ovzduší vychází od roku 1997 jako dvouměsíčník a z toho obvykle jednou jako tematické dvojčíslo, od roku 2011 je zařazen na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice. Jeho posláním je: ,,Prezentace výsledků programů a projektů vědy a výzkumu, prezentace nových poznatků a technických novinek v oblasti ochrany ovzduší, informace o znečišťování ovzduší a o kvalitě ovzduší v České republice a v zahraničí, šíření znečišťujících látek a jejich dálkový přenos, nejlepší dostupné techniky omezování emisí ze zdrojů znečišťování ovzduší, měření emisí a imisí, negativní účinky znečištění, informace orgánů státní správy a samosprávy ochrany ovzduší, české a mezinárodní předpisy a normy v ochraně ovzduší, odborné kompendium ochrany ovzduší."[16]

Ochrana přírody[editovat | editovat zdroj]

Časopis Ochrana přírody vychází od roku 1946. Jedná se o odborný časopis, který se zabývá problematikou ochrany přírody a krajiny v nejširších souvislostech. Je určen především profesionálním pracovníkům ochrany přírody a vědecko-výzkumných institucí, dále zájemcům z řad nestátních neziskových organizací, pedagogickým pracovníkům a všem zájemcům o ochranu přírody. Časopis vychází jako dvouměsíčník a informuje o výsledcích výzkumu a monitoringu. Poskytuje informace o plnění mezinárodních úmluv a také o soustavě Natura 2000 a uvádí další odborné informace ze zahraničí. Vydavatelem časopisu je Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky.[17]

Sedmá generace - společensko-ekologický časopis[editovat | editovat zdroj]

Dvouměsíčník Sedmá generace patří k nejpopulárnějším českým časopisům zabývajícími se environmentální tematikou. Časopis má značně široký záběr a orientuje se na všechna klasická témata environmentální žurnalistiky. Zabývá se přitom hlubšími sociálními, kulturními, ekonomickými a politickými souvislostmi devastace a obnovy životního prostředí. Kromě původních populárně naučných článků nabízí svým čtenářům také překlady z prestižního časopisu The Ecologist a rozhovory s významnými osobnostmi zabývajícími se environmentální problematikou.[18]

Veronica - časopis pro ochranu přírody a krajiny[editovat | editovat zdroj]

Celostátní environmentálně-kulturní časopis Veronica vydává základní organizace Českého svazu ochránců přírody Veronica.[19] Časopis vychází od roku 1986, v současné době jako dvouměsíčník. Redakční rada je tvořena předními českými odborníky na problematiku ochrany přírody. V časopise jsou popisovány aktuální problémy ochrany přírody a krajiny i prezentována environmentálně inspirovaná díla literátů, výtvarníků či fotografů.[20]

Český svaz ochránců přírody vede kampaň zaměřenou na záchranu ohrožených přírodních lokalit a návrat přírody do míst, odkud byla v minulosti vytlačena s názvem „Místo pro přírodu“. Součástí této kampaně je také informování o této problematice.[21]

Mezi další média zabývající se problematikou ochrany přírody a životního prostředí patří: Biom (odborný časopis o biomase), Depeše ČSOP (Zpravodaj Českého svazu ochránců přírody), Děti Země (Časopis nejen o ekologii, obsahující rozhovory, články o kultuře a společnosti), E-planeta.cz (Encyklopedie zvířat spojená s e-časopisem o zvířatech, přírodě a ekologii), EcoMonitor (databáze plných textů článků s tématikou životního prostředí z vybraného tisku, tiskových zpráv MŽP ČR a nevládních organizací), EIA (časopis posuzujicí vlivy na životní prostředí) Enviweb.cz - internetový zpravodajský portál o životním prostředí a další.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Informace o tomto tématu lze nalézt také v článku Environmental journalism na anglické Wikipedii.

Informace o tomto tématu lze nalézt také v článku Outline of environmental journalism na anglické Wikipedii.


Reference[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]