Deklarace Konference OSN o životním prostředí a rozvoji

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Deklarace Konference OSN o životním prostředí a rozvoji (anglicky: Rio Declaration on Environment and Development či zkráceně Rio Declaration) je jedním ze základních dokumentů udržitelného rozvoje, který přijala Organizace spojených národů na Konferenci OSN o životním prostředí a rozvoji, která se konala v brazilském Riu de Janeiru ve dnech 3. - 14. června 1992. Pro Deklaraci se také užívá název Deklarace konference o životním prostředí a rozvoji v Rio de Janeiro, pro Konferenci Summit země. Po dříve přijaté Stockholmské deklaraci se jedná o další důležitý text mezinárodního významu, který přiznává lidstvu právo na zdravé životní prostředí a zároveň je stěžejním dokumentem pro následující vývoj mezinárodních aktivit v oblasti životního prostředí. Konference se stala (spolu se svými výsledky) zatím nejdůležitějším počinem OSN v oblasti udržitelného rozvoje. Konference se zúčastnili mimo jiné i představitelé z tehdejšího Českolovenska.[1]

Struktura

Deklarace konference o životním prostředí a rozvoji v Rio de Janeiroje velice stručná. Její rozsah činí necelých 5 normostran, je tedy kratší než Stockholmská deklarace. Na těchto několika stranách jsou, obdobně jako ve zmiňované Stockholmské deklaraci, velice stručně vyjádřeny jasné formulace, vize a principy, které by měly být uplatňovány v národních i mezinárodních aktivitách zaměřených na ochranu životního prostředí.

Přestože některé působí obecně, jsou důležité pro jasné shrnutí toho, na čem v době konání Konference panovala obecná shoda. V jednoduchosti tkví také síla Deklarace. V jednotlivých principech se již pracuje s pojmem udržitelný rozvoj tak, jak byl etablován ve zprávě Naše společná budoucnost (Our common future). Samotný text je strukturován do preambule a 27 zásad či principů (principle).

Úvodní část prohlašuje návaznost na Stockholmskou deklaraci. V jednotlivých principech jsou rozpracována jak poměrně konkrétní doporučení, tak i teoretický rámec pro mezinárodní společenství pro postup směrem k udržitelnému rozvoji.

Jednotlivé principy můžeme také chápat jako nástin a úvod do:

  • dalších dokumentů, které z konference vzešly
  • návrhů řešení a opatření v nich obsažených.

Deklarace se zabývá jednotlivými aspekty všech tří pilířů udržitelného rozvoje. Tedy  nejen environmentálními, ale i sociálními, institucionálními a politickými otázkami. Deklaruje pomoc jednotlivým aktérům a zájmovým skupinám (jako jsou např. obyvatelé rozvojových zemí, ženy a děti), která je podrobněji rozpracována v Agendě 21 (v níž se pro užívají pojmy stakeholder a major groups).

Dále věnuje pozornost především mezinárodní spolupráci na opatřeních směřujících k udržitelnému rozvoji. Jednotlivé principy jsou uvedeny v anglickém originále zde a v českém překladu zde.

Další dokumenty, které vzešly z Konference

Na Konferenci byly kromě Deklarace přijaty ještě další významné dokumenty: Zásady obhospodařování lesů (Forest Principles), Agenda 21 (Agenda 21) a Slib zemi (Pledge to Earth). Kromě toho se na Konferenci připravovaly také další důležité konvence: Rámcová úmluva OSN o změně klimatu (Framework Convention on Climate Change - UNFCCC), Úmluva o biologické rozmanitosti (Convention on Biological Diversity - CBD) a Úmluva OSN o boji proti desertifikaci (United Nations Convention to Combat Desertification).[2]

Zdroje

Reference

Externí zdrojeTato stránka vznikla za podpory projektu OP VK CZ.1.07/2.4.00/17.0130 - Mezioborová síť udržitelného rozvoje

MOSUR.jpeg

<!dočasně deaktivováno> </noinclude> -->