Akustické pohodlí v budově

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Akustické pohodlí znamená hladinu vnitřních a vnějších zvuků, které vnímá obyvatel stavby. Příliš vysoká hladina hluku negativně ovlivňuje kvalitu života a zdraví uživatelů stavby. Nadměrný hluk způsobuje nervozitu a potíže se spánkem, které mohou způsobit zdravotní problémy. Zelená architektura zahrnuje ochranu před hlukem jako cíl míry pohodlí a kvality života.

Realizovat podmínky akustického pohodlí znamená zajistit :

 • Akustická úprava vnitřních prostor, která řeší ozvěny všech hluků;
 • Akustická izolace vnitřních prostor;
 • Snížení hluků způsobovaných uživateli budovy ivybavením;
 • Akustická zonace, rozdílné nakládání s různými zvukovými prostředími.

Hluk a škodlivé dopady

Akustické ruchy jsou buď rušivé, nebo jsou osobou, která je vnímá, vítané (rozhovor, hudba atd.).

Škodlivé dopady jsou trojího typu:

 • Hluk pocházející z vnějšího prostředí (vozidla, hromadná doprava, letadla…) a z vnitřku stavby (ozvěny mluvy, rozhovory v sousedících prostorech…);
 • Zvuky vznikající při využívání vnitřních prostor uživateli budovy (zvuk kroků, pád nějaké věci na zem, atd.);
 • Zvuky technického vybavení (kanalizace, koupelny, výtahy, ventilace, topení…).

Zvuk vzniklý v určitém prostoru je jednak vnímán přímo, zadruhé pak s určitým zpožděním, způsobeným ozvěnou vznikající odrazem zvukových vln od ploch (stěny, podlaha, strop) a od objektů v daném prostoru.

Ozvěna zvuku nebude rušivá, zůstane-li slabá. To znamená, jestliže je časová odchylka mezi vjemem původního zvuku a vjemem odraženého zvuku krátká (typicky méně než 30 milisekund) a také pokud je výrazný rozdíl v intenzitě původního a odraženého zvuku (odražený zvuk musí být slabý). V opačném případě bude ozvěna snižovat slyšitelnost a působit škodlivě.

Obyvatelé určitého prostoru budou na zvuky v něm vnímané reagovat dvěma způsoby:

 • Fyziologická reakce vnímání zvuku mezi prahem slyšitelnosti a prahem bolesti;
 • Psychosociální reakce na pocity nepohodlí.

Zvukové pohodlí znamená na jednu stranu dobrou slyšitelnost některých zvuků (hlasy, hudba) a na druhou stranu absenci rušivých zvuků.

Akustická úprava vnitřních prostor

Tato úprava spočívá ve snížení doby ozvěny zvuků a ve zvýšení zvukových absorpčních schopností ploch v prostoru. Příliš hlučný prostor může být upraven změnou pokrytí stěn a podlahy (s využitím absorpčních panelů, difuzérů apod.) nebo změnou objemu prostoru prostřednictvím příček.

Akustická izolace

Znamená dosáhnout optimální míry akustické izolace vzhledem k vnějším zvukům (vzdušné zvuky, zvuky dopadů a zařízení). Pro omezení vnějšího hluku je třeba vzít v úvahu 3 způsoby jeho přenosu:

 • Přímý přenos: vnější stěna, která odděluje původce zvuku od příjemce, musí omezit přenos vnějšího zvuku prostřednictvím vlastního chvění (tzv. zvuk těles v protikladu k vzdušnému zvuku).
 • Nepřímý přenos: také boční stěny spojené s vnější stěnou způsobují přenos vnějšího hluku do vnitřního prostoru prostřednictvím vlastního chvění.
 • Přenos prostřednictvím vybavení, které spojuje vnější prostředí s vnitřním.

Pro omezení vzdušného hluku je třeba nakládat s oběma způsoby jeho přenosu:

 • Přímý přenos: vnitřní stěna oddělující přijímající prostor od prostoru, kde zvuk vzniká, způsobuje prostřednictvím vlastního chvění přenos vzdušného zvuku, který se stává opět vzdušným zvukem v přijímajícím prostoru;
 • Boční přenos: boční stěny spojené s vnitřní oddělující stěnou také přenášejí zvuk svým chvěním.

Snížení hluků způsobovaných uživateli budovy a vybavením

Pro snížení dopadového zvuku na podlahu je třeba ošetřit jeho zdroj a 2 způsoby jeho přenosu:

 • Přenos mechanické energie z dopadajícího tělesa na podlahu.
 • Tělesový přenos této energie, který vytvoří vzdušný hluk v přijímajícím prostoru, tento přenos je přímý prostřednictvím podlahy a nepřímý skrze strukturu stavby.

Akustická zonace

Akustická zonace staveb sektoru služeb je povinná – i v ČR.

Akustická zonace souvisí s koncepcí a stavby a s problematikou izolace od vnějších zvuků a zvuků vybavení a znamená umístit nejklidnější prostory blízko sebe a co možná nejdále od zdrojů hluku. V případě obytných prostor bere akustická zonace vnitřního prostoru v úvahu takové zdroje hluku, jako jsou audio-vizuální spotřebiče, domácí/kuchyňské spotřebiče atd...

Plán obytného domu tak musí vzít v úvahu průčelí domu obrácené do ulice, umístění výtahů a schodišť a sousedící místnosti stejného využití.

Odkazy

Externí odkazy