Rada vlády pro udržitelný rozvoj

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Rada vlády pro udržitelný rozvoj (RVUR) je poradním orgánem vlády České republiky ve věcech strategického plánování a udržitelného rozvoje. Ve své činnosti pak: ,,iniciuje, koncipuje, koordinuje, sleduje, vyhodnocuje a podporuje strategické dimenze v řízení státu."[1]

Rada byla založena necelý rok po Světovém summitu o udržitelném rozvoji v Johannesburgu. Jednalo se o reakci na mezinárodní aktivity v oblasti udržitelného rozvoje. Vznikla usnesením vlády ČR č. 778 ze dne 30. července 2003. Usnesením č. 836 ze dne 6. srpna 2003 byl pak schválen statut Rady, který ji v úvodu definuje jako stálý poradní, iniciační a koordinační orgán vlády pro oblast udržitelného rozvoje a strategického řízení. Zároveň jí bylo uloženo připravit první Strategii udržitelného rozvoje (SUR ČR), kterou ale posléze nahradil Strategický rámec udržitelného rozvoje České republiky. V roce 2006 byly, z důvodů změny politické situace, činnosti spojené s fungováním Rady převedeny z Úřadu vlády na Ministerstvo životního prostředí. To znamenalo postupný útlum činnosti a téměř i její zánik. Rekonstrukci Rady schválila vláda rozhodnutím 9. června 2014. Zároveň došlo ke schválení nového statusu a jejímu přesunu z MŽP opět na Úřad vlády.

Činnost Rady se v současnosti zaměřuje především na:[2]

  • zpracování Strategie udržitelného rozvoje ČR a její aktualizaci,
  • zpracování situačních zpráv s vyhodnoceným souborem indikátorů udržitelného rozvoje,
  • metodickou koordinaci koncepčních dokumentů.

Oddělení udržitelného rozvoje (OUR)

Oddělení udržitelného rozvoje na Úřadě vlády spadá pod agendu ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu. Bylo ustanoveno jako technické a administrativní zázemí pro Radu vlády pro udržitelný výbor. Jeho vedoucí je PhDr. Anna Kárníková, která je zároveň tajemnicí Rady vlády pro udržitelný rozvoj. Jedním z podstatných úkolů Oddělení je koordinace činností a jednání Rady a jejích 7 výborů (tj. výbor pro: socio-ekonomický rozvoj; strategické řízení, analýzy a implementace principů udržitelného rozvoje; krajinu, vodu a biodiverzitu; udržitelnou energetiku; udržitelné municipality; udržitelnou dopravu; vzdělávání k udržitelnému rozvoji; koordinaci pozic ČR k udržitelnému rozvoji).

Činnost Oddělení je postavena na několika principech. Základním principem je rovnováha všech pilířů udržitelného rozvoje, tedy podpora nejen environmentálního, ale i sociálního a ekonomického pilíře. Dalším důležitým principem je zaměření se na procesy řízení, tedy schopnost komunikace nejen s politiky, ale i se strategickými útvary ministerstev, a využití evropských fondů. Důležitým bodem je také veřejné působení, tedy komunikace s veřejností. Za tímto účelem došlo také k obnově Fóra pro udržitelný rozvoj, které se bude konat každoročně jako centrální událost komunity, která existuje kolem udržitelného rozvoje. Jedním z podstatných cílů Oddělení je pak posílení mezinárodní spolupráce a mezinárodních vazeb na OECD, OSN, popř. další organizace, a výměna znalostí a komunikace s dalšími resorty. Oddělení a RVUR mají ambici stát se něčím na způsob určitého gravitačního centra udržitelného rozvoje, které bude propojovat všechny druhy aktérů. (Dle slov Anny Kárníkové).[3]

Fórum udržitelného rozvoje (FUR)

Podrobnější informace naleznete v článku Fórum udržitelného rozvoje.

Fórum udržitelného rozvoje Rady vlády pro udržitelný rozvoj (FUR RVUR) je příležitostné setkání, které Rada pořádá za účelem vytvoření veřejného prostoru pro diskuzi o jednotlivých aspektech, cílech a principech udržitelného rozvoje a jeho implementaci v České republice. Činnost FUR RVUR byla od začátku silně provázána s činností Rady vlády pro udržitelný rozvoj. U jeho zrodu pak stál český ekolog a politik Ivan Rynda a další zástupci RVUR, environmentálních organizací (např. Společnosti pro trvale udržitelný život) i akademické sféry (např. Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy).

Evropský týden udržitelného rozvoje - ETUR

Podrobnější informace naleznete v článku Evropský týden udržitelného rozvoje.

Evropský týden udržitelného rozvoje - ETUR (anglicky European Sustainable Development Week - ESDW) je pravidelnou akcí, jež se koná v rámci jednotlivých regionů (států) Evropské unie, která zviditelňuje projekty a aktivity různých organizací, které propagují udržitelný rozvoj, jeho premisy, zásady a principy. V České republice nad projektem převzal záštitu Úřad vlády České republiky a koordinuje jej prostřednictvím Oddělení pro udržitelný rozvoj.

Strategický dokument Česká republika 2030

Rada krátce po svém znovuobnovení začala pracovat na přípravě strategického dokument Česká republika 2030, jež navazuje na předchozí strategický rámec. Centrální perspektivou a cílem směřování dokumentu je zvyšování kvality života pro co nejširší skupinu obyvatel.

Strategický dokument Česká republika 2030 by měl podle zadání splňovat následující funkce:[4]

• na kvalitním analytickém základě identifikovat příležitosti a hrozby rozvoje ČR;

• formulovat cíle a prioritní oblasti pro rozvoj ČR;

• obsahovat indikátory rozvoje ČR, které budou komplexně zachycovat kvalitu života v ČR a její udržitelnost;

• fungovat jako strategický rámec pro dokumenty na národní a krajské úrovni;

• sloužit jako věcný rámec pro přípravu programového období 2020+;

• sloužit jako platforma pro přenos a monitorování kompatibility s mezinárodními závazky (Agenda 2030 – Cíle udržitelného rozvoje, dále jen „Agenda 2030“).

Reference

Externí zdroje