Nápověda:Delší odborný text: Porovnání verzí

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
m (Nahrazení textu „{{certifikovaná metodika}}“ textem „{{certifikovaná metodika 2012}}“)
 
(Není zobrazeno 10 mezilehlých verzí od 2 dalších uživatelů.)
Řádek 1: Řádek 1:
__NOTOC__
+
{{Zkontrolováno|20160516074541|[[Uživatel:Admin|Certifikace MŠMT]] ([[Diskuse s uživatelem:Admin|diskuse]])}}.
Postup při psaní odborného textu
+
== Co je odborný text ==
== Krok 1 - Čtení pro psaní ==  
+
Odborný text se liší od slohových prací s určitým zadáním - je prvním vstupem do akademického společenství a vlastním příspěvkem k diskuzi na odborné téma. Vychází z důkladné znalosti určité problematiky a rozšiřuje ji o nové pohledy nebo informace.
V kterémkoli oboru musíte rozumět širšímu kontextu problému, o který se zajímáte.  
+
*Obecně je odborné psaní založeno na dobré orientaci v širších kontextech určitého oboru či tématu, vyžaduje určení dosud málo popsaných problémů v jeho rámci, položení správné otázky, a je završeno vhodnou (podloženou) argumentací, která umožní obhájit zajímavé (nové, odvážné) závěry<ref>Gocsik, Karen.  Knihovna materiálů odborného psaní. Institute for Writing and Rhetoric, Dartmouth College, Hanover. 2008. Online: <http://www.dartmouth.edu/~writing/materials/student/index.html></ref>.
V oblasti životního prostředí čtěte texty, které poskytují různé disciplinární pohledy na jeden problém. Při četbě se soustřeďte na základní pojmy a principy v rámci různých disciplin.
+
*Struktura a organizace odborného textu napomáhá logickému sledu myšlenek a zdůrazňuje příčinné souvislosti v analyzovaných problemech<ref> Gocsik, Karen. Knihovna materiálů odborného psaní. Hanover. 2008. Online: <http://www.dartmouth.edu/~writing/materials/student/ac-paper/write.html></ref>.
  
Pro lepší pochopení své četby si projděte náš '''[[Nápověda:Manuál pro čtení|manuál pro čtení]]'''  
+
== Typy delšího odborného textu ==
* můžete analyzovat čtený text - napsat shrnutí každého bodu na okraji stránky
+
Pro Enviwiki jsou charakteristické především dva žánry, a to:
* pak můžete si napsat i '''krátký souhrn''' celého textu.
+
* '''analytická studie''', která rozšiřuje publikovaná hesla o metodický pohled, zabývá se příčinami jevů, nebo též nástroji, prostředky atd.;
 +
* '''[[Nápověda:Případová studie|případová studie]]''' - jde o popis toho, jak určitý koncept nebo nástroj funguje v praxi.
  
== Krok 2 - Předběžné psaní ==  
+
== Tvorba odborného textu ==
Nahoďte si své vlastní představy o celém širokém tématu a pokuste se identifikovat užší okruh vlastního zájmu v této oblasti.  
+
Viz [[Nápověda:Jak psát odborný text|manuál pro psaní]].
  
Použijte '''[[Nápověda:Techniky předběžného psaní|techniky předběžného psaní]]''' pokud si nejste jisti, jak s tímto brainstormingem začít.  
+
== Proces odborného posuzování ==
 +
Odborný text prochází procesem posuzování odborníky stejného či příbuzného oboru - teprve pak je možné jej zveřejnit:
 +
* Text je vystaven odbornému posouzení v rámci procesu '''[[Nápověda:Peer review|peer review]]''' - jde o (vzájemné) hodnocení v rámci společenství podobně oborově zaměřených posuzovatelů.
 +
*Jestliže je psán pro odborné médium vyžadující '''[[Nápověda:Recenzní řízení|recenzní řízení]]''', musí se podrobit této proceduře, která má svá formální pravidla (jsou specifická pro dané médium). Autorovi se často vyplatí je znát ještě dříve, než začne s psaním článku nebo jiného textu.
  
== Krok 3 - Práce se zdroji ==  
+
==Další zkušenosti s odborným psaním==
V této fázi je třeba shrnout a vyhodnotit, co jiní odborníci o vašem tématu již napsali.  
+
Veřejně publikovat má smysl, až „máme co říci“. Předpokládejme, že máme zdařilou diplomovou práci či později výzkumnou práci, případně případovou studii o praktickém problému, a chceme tyto výsledky (veřejně) publikovat v písemné podobě.
  
* Měli byste začít s '''[[Nápověda:Literární rešerše|rešerší literatury]]'''.  
+
'''Publikace ve sborníku''' – asi nejčastější šance pro publikování. Sborník může být sestavení všech nebo vybraných příspěvků prezentovaných na konferenci či obdobné akci, mohou být vydávány sborníky vítězných prací ze studentské vědecké a odborné činnosti apod.
* Napište si '''[[Nápověda:Anotace|anotace]]''' svých zdrojů dříve, než začnete rozvíjet vlastní představy - tyto anotace vám pak pomohou s psaním!
 
* Tyto své poznámky můžete použít v úvodu, nebo s nimi pracovat v analytické části textu.  
 
  
== Krok 4 - Výběr vašeho "výzkumného problému" ==
+
Pokud jsou na dané akci vydávány vybrané příspěvky v podobě sborníku, vyplatí se je připravit kvalitně, včetně jazyka. Nekvalitní příspěvky přidělávají práci editorům i posuzovatelům (pokud je sborník recenzován) a ti mají tendenci je zamítnout.
Téma, o kterém budete psát, patří určitému konkrétnímu oboru či diskursu (ekonomie, sociologie, ...).
 
  
Pojmy, metodika atd., které používáte, musí být součástí těchto oborů.  
+
Je třeba zvážit, zda budete chtít příspěvek publikovat ještě někde jinde, zpravidla. Publikace téhož dvakrát zpravidla není možná – nakladatelství vyžadují písemné prohlášení, že věc nebyla publikována ani nabídnuta k publikaci někde jinde.
  
=== "Výzkumná otázka" ===
+
'''Publikace v časopise''' – časopisy mohou mít různou odbornou úroveň, různou čtenářskou obec atd. Publikování v časopise je ceněno více než sborník nebo jiný způsob publikování a časopisy jsou většinou nabídkám článků otevřené. Podmínky nabídky jsou většinou na webových stránkách těchto časopisů. Je třeba je pečlivě dodržet. Rovněž je třeba se pečlivě věnovat poznámkám recenzentů. Mohou být vydávána zvláštní čísla u příležitostí konferencí apod.
Formulujte svou '''[[Nápověda:„Výzkumná“ otázka|"výzkumnou" otázku]]''' v rámci tématu, o které se zajímáte.  
 
  
Pro svůj problém, který se chystáte zkoumat, navrhněte název a stručně jej popište.
+
'''Publikace v knize''' – vyžaduje autora/y, agenturu, která platí náklady s vydáním spojené a vydání organizuje (knižní nakladatelství či subjekt který má grant v rámci kterého je publikace zpracována a vydána), tiskárnu a způsob šíření (zdarma či za úplatu).
* Založte si vlastní stránku s "vaším výzkumným tématem" a pokračujte v práci na vašem článku přímo tam.
 
* Dodržujte '''[[Nápověda:Jak psát odborný text|pravidla pro psaní ]]'''.  
 
  
=== Hypotéza ===
+
Největší šance může být podílet se na vydání editované monografie. Autor tam spolupracuje s editorem knihy. Buď je přímo osloven (například je mu nabídnuto vydání příspěvku prezentovaného na konferenci) nebo byl vybrán na základě předložení kvalitního abstraktu do projektu vydání monografie (na základě obecné výzvy). Zásady pro kvalitní zpracování abstraktu pro knižní publikaci jsou obdobné jako při zpracování abstraktu pro příspěvek na akci s ústní prezentací. Je-li monografie recenzována, je třeba se věnovat připomínkám recenzentů. Renomovaní nakladatelé vyžadují písemné vyjádření, jak bylo s připomínkami naloženo.
  "Hypotézu lze obvykle vyjádřit jednou větou, - tato jedna věta ovládá a strukturuje celou argumentaci, a potvrzuje se ." <ref>Institute for Writing and Rhetoric, Dartmouth College. ''Dartmouth Writing Program'' [online] [2010-02-22] Available from: http://www.dartmouth.edu/~writing/materials/student/ac_paper/develop.shtml</ref>.
 
Jaký je vztah mezi výzkumnou otázkou a hypotézou? Vaše výzkumná otázka musí být "zodpovězena" - a hypotéza je právě tato potenciální "odpověď". Může existovat několik možných odpovědí na Vaši otázku, z nich ale musíte zvolit jednu, která zaměří váš výzkum. Vaše hypotéza je to, co se pokoušíte svým textem "prokázat". Během minulých etap práce jste stavěli na svých vlastních názorech, a posléze prováděli rešerši literatury. Někteří z vás již začali vymezovat svůj výzkumný problém, a nyní tento proces musí být dokončen. Vaše výzkumná otázka a hypotéza by měly být vysloveny v úvodu textu. Nakonec budou sloužit k definování nadpisu, ale to může být provedeno až později.
 
  
== Krok 5 - První verze textu ==  
+
== Odkazy ==
Při psaní textu se podívejte se na požadovanou '''[[ Nápověda:Struktura stránky|strukturu stránky]]''' - pomůže vám strukturovat váš vlastní text.
+
===Reference===
* Můžete začít psát svůj '''úvod'''. Ten se pravděpodobně změní poté, co vytvoříte celý článek, ale bude pro vás užitečné v této fázi popsat problém a definovat základní pojmy. Použijte [http://www.dartmouth.edu/~writing/materials/student/ac_paper/write.shtml#intros popis dobrého úvodu] v on-line materiálech Univerzity Dartmouth<ref>Institute for Writing and Rhetoric, Dartmouth College. [online] [2010-02-22] Available from: http://www.dartmouth.edu/~writing/index.html</ref>. .
+
<references/>
* Navrhněte '''"mapu" svého textu'''. Mohla by to být osnova vašeho budoucího článku, nebo jednoduchý popis vaší myšlenky - jasně vysvětlete východisko svých úvah, a jejich možné vyústění.
 
  
Každý pracuje jinak: můžete začít krátkými anotacemi odstavců v plánovaném "těle" vašeho textu, a poté napsat úvod a pár slov na závěr. To je jen na vás - můžete dokonce měnit tento "pracovní plán" v dalších etapách.  
+
=== Literatura ===
 +
*ČMEJRKOVÁ, Světla, DANEŠ, František, SVĚTLÁ, Jindra. ''Jak napsat odborný text''. Praha : Leda, 1999. 255 s. ISBN 80-85927-69-1.
 +
*FIŠER, Zbyněk. ''Tvůrčí psaní'' [online]. Praha : Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2005 [cit. 2007-12-27]. Dostupný z WWW: <http://www.rvp.cz/clanek/198/367>. ISSN 1802-4785.
 +
*FUNDA, Evelyn. Seminář zaměřený na psaní závěrečné práce : Přeložené materiály Centra pro podporu psaní, University of Nebrasca-Lincoln. Envigogika [online]. 2006, č. 1. [cit. 2007-12-27]. Dostupný z WWW: <http://dx.doi.org/10.14712/18023061.244>. ISSN 1802-3061.
 +
*HRANIČKA, Richard, JEHLÍKOVÁ, Hana, PEZLAROVÁ, Milada. Metamorfóza vědeckých časopisů v době internetu.'' Ikaros'' [online]. 2007, roč. 11, č. 1 [cit. 2007-12-27]. Dostupný z WWW: <http://www.ikaros.cz/node/3807>. ISSN 1212-5075.
 +
*KWAN, Choi. ''How tu Publish in Top Journals'' [online]. 1998-2002 , Updated, March 7, 2002 [cit. 2007-12-27]. Dostupný z WWW: <http://www.roie.org/howi.htm>.
 +
*LOBAZ, Petr. Technické publikování [online]. Plzeň : Západočeská univerzita, 2007 [cit. 2007-12-27]. Dostupný z WWW: <http://herakles.zcu.cz/kurs/tp/technicke_publikovani1_neg2up.pdf>.
 +
*MENOUŠEK, Jiří. Jak (ne)napsat článek pro odborný časopis?. ''Ikaros'' [online]. 2002, roč. 6., č. 9. [cit. 2007-12-27]. Dostupný z WWW: <http://www.ikaros.cz/node/1127>. ISSN 1212-507.
 +
*PLECHANOVOVÁ, Běla. ''Odborný text - výsledek badatelské práce?'' [online]. 2007 [cit. 2007-12-27]. Dostupný z WWW: <http://instituty.fsv.cuni.cz/~plech/MS_odborny_text.pdf>.
 +
*RÁBOVÁ, Zdena, et al. ''Užitečné rady pro psaní odborného textu'' [online]. Brno : Fakulta informačních technologií VUT, 2005 , Poslední změna: 15. dubna 2005 [cit. 2007-12-27]. Dostupný z WWW: <http://www.fit.vutbr.cz/info/statnice/psani.textu.html.cs>.
 +
*''Stručný průvodce psaním odborného textu'' : materiály Centra pro podporu psaní, University of Nebrasca-Lincoln. Envigogika [online]. 2006, č. 1. [cit. 2007-12-27]. Dostupný z WWW: <http://dx.doi.org/10.14712/18023061.147>. ISSN 1802-3061.
 +
*ŠANDEROVÁ, Jadwiga. ''Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách : několik zásad pro začátečníky''. Praha : Sociologické nakladatelství, 2005. 209 s. ISBN 80-86429-40-
 +
*ŠANDEROVÁ, Jadwiga. ''Jak číst a psát odborný text'' [online]. 2006 [cit. 2007-12-27]. Dostupný z WWW: <http://sacrifice.blog.cz/0610/t>.
  
== Krok 6 - Rozvíjení textu==
 
Soustřeďte se na obsah, a vytvořte vhodnou '''[http://www.dartmouth.edu/~writing/materials/student/ac_paper/write.shtml strukturu & organizaci]''' částí textu]
 
  
V pracovním návrhu textu se ptejte na následující otázky:
+
{{certifikovaná metodika 2012}}
* Je logický?
 
* Podporují argumenty moje závěry?
 
* Je strukturován s ohledem na použité argumenty? atd.
 
 
 
Pak napište jednotlivé odstavce a poskytněte důkazy pro myšlenky, které obsahují. Budete muset zkontrolovat, zda se udržela vnitřní souvislost textu, hned po dokončení prvního návrhu - jinak by nemusel dávat celkový smysl.
 
 
 
A nakonec se podívejte ještě jednou na váš '''úvod''', a formulujte '''závěr'''.
 
Napište '''anotaci''' nebo '''abstrakt''', podívejte se znovu na '''název''' (ještě vyjadřuje jádro vašeho článku?)
 
Zlepšete '''seznam literatury a odkazů'''.
 
 
 
Nezapomeňte podepsat svůj text!
 
== Krok 7 - Revize textu ==
 
Viz '''[[Nápověda:Revize textu|revize textu]]''': zlepšete svůj text podle kritérií kvality.
 
Můžete začít '''[[Nápověda:Analýza textu|analýzou textu]]'''!
 
 
 
=== Peer review ===
 
'''[[Nápověda:Peer review|Peer review ]]''' proces je základem pro vzájemné hodnocení.
 
 
 
== Odkazy ==
 
Odkazy čleňte dle [[Nápověda:Struktura stránky|požadované struktury]]
 
Při vytváření [[Nápověda:Seznam použité literatury|seznamu zdrojů a literatury]] respektujte '''[Nápověda:Citace a bibliografické údaje|citační pravidla]'''
 
 
 
Jestliže citujete stránky z Wikipedie, stačí kliknout na odkaz Citovat tuto stránku (nástroje na levé straně každé stránky).
 
 
 
=== Reference ===
 
<references>
 

Aktuální verze z 16. 5. 2016, 12:41

Symbol confirmed.svg

.

Co je odborný text[editovat | editovat zdroj]

Odborný text se liší od slohových prací s určitým zadáním - je prvním vstupem do akademického společenství a vlastním příspěvkem k diskuzi na odborné téma. Vychází z důkladné znalosti určité problematiky a rozšiřuje ji o nové pohledy nebo informace.

 • Obecně je odborné psaní založeno na dobré orientaci v širších kontextech určitého oboru či tématu, vyžaduje určení dosud málo popsaných problémů v jeho rámci, položení správné otázky, a je završeno vhodnou (podloženou) argumentací, která umožní obhájit zajímavé (nové, odvážné) závěry[1].
 • Struktura a organizace odborného textu napomáhá logickému sledu myšlenek a zdůrazňuje příčinné souvislosti v analyzovaných problemech[2].

Typy delšího odborného textu[editovat | editovat zdroj]

Pro Enviwiki jsou charakteristické především dva žánry, a to:

 • analytická studie, která rozšiřuje publikovaná hesla o metodický pohled, zabývá se příčinami jevů, nebo též nástroji, prostředky atd.;
 • případová studie - jde o popis toho, jak určitý koncept nebo nástroj funguje v praxi.

Tvorba odborného textu[editovat | editovat zdroj]

Viz manuál pro psaní.

Proces odborného posuzování[editovat | editovat zdroj]

Odborný text prochází procesem posuzování odborníky stejného či příbuzného oboru - teprve pak je možné jej zveřejnit:

 • Text je vystaven odbornému posouzení v rámci procesu peer review - jde o (vzájemné) hodnocení v rámci společenství podobně oborově zaměřených posuzovatelů.
 • Jestliže je psán pro odborné médium vyžadující recenzní řízení, musí se podrobit této proceduře, která má svá formální pravidla (jsou specifická pro dané médium). Autorovi se často vyplatí je znát ještě dříve, než začne s psaním článku nebo jiného textu.

Další zkušenosti s odborným psaním[editovat | editovat zdroj]

Veřejně publikovat má smysl, až „máme co říci“. Předpokládejme, že máme zdařilou diplomovou práci či později výzkumnou práci, případně případovou studii o praktickém problému, a chceme tyto výsledky (veřejně) publikovat v písemné podobě.

Publikace ve sborníku – asi nejčastější šance pro publikování. Sborník může být sestavení všech nebo vybraných příspěvků prezentovaných na konferenci či obdobné akci, mohou být vydávány sborníky vítězných prací ze studentské vědecké a odborné činnosti apod.

Pokud jsou na dané akci vydávány vybrané příspěvky v podobě sborníku, vyplatí se je připravit kvalitně, včetně jazyka. Nekvalitní příspěvky přidělávají práci editorům i posuzovatelům (pokud je sborník recenzován) a ti mají tendenci je zamítnout.

Je třeba zvážit, zda budete chtít příspěvek publikovat ještě někde jinde, zpravidla. Publikace téhož dvakrát zpravidla není možná – nakladatelství vyžadují písemné prohlášení, že věc nebyla publikována ani nabídnuta k publikaci někde jinde.

Publikace v časopise – časopisy mohou mít různou odbornou úroveň, různou čtenářskou obec atd. Publikování v časopise je ceněno více než sborník nebo jiný způsob publikování a časopisy jsou většinou nabídkám článků otevřené. Podmínky nabídky jsou většinou na webových stránkách těchto časopisů. Je třeba je pečlivě dodržet. Rovněž je třeba se pečlivě věnovat poznámkám recenzentů. Mohou být vydávána zvláštní čísla u příležitostí konferencí apod.

Publikace v knize – vyžaduje autora/y, agenturu, která platí náklady s vydáním spojené a vydání organizuje (knižní nakladatelství či subjekt který má grant v rámci kterého je publikace zpracována a vydána), tiskárnu a způsob šíření (zdarma či za úplatu).

Největší šance může být podílet se na vydání editované monografie. Autor tam spolupracuje s editorem knihy. Buď je přímo osloven (například je mu nabídnuto vydání příspěvku prezentovaného na konferenci) nebo byl vybrán na základě předložení kvalitního abstraktu do projektu vydání monografie (na základě obecné výzvy). Zásady pro kvalitní zpracování abstraktu pro knižní publikaci jsou obdobné jako při zpracování abstraktu pro příspěvek na akci s ústní prezentací. Je-li monografie recenzována, je třeba se věnovat připomínkám recenzentů. Renomovaní nakladatelé vyžadují písemné vyjádření, jak bylo s připomínkami naloženo.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. Gocsik, Karen. Knihovna materiálů odborného psaní. Institute for Writing and Rhetoric, Dartmouth College, Hanover. 2008. Online: <http://www.dartmouth.edu/~writing/materials/student/index.html>
 2. Gocsik, Karen. Knihovna materiálů odborného psaní. Hanover. 2008. Online: <http://www.dartmouth.edu/~writing/materials/student/ac-paper/write.html>

Literatura[editovat | editovat zdroj]

 • ČMEJRKOVÁ, Světla, DANEŠ, František, SVĚTLÁ, Jindra. Jak napsat odborný text. Praha : Leda, 1999. 255 s. ISBN 80-85927-69-1.
 • FIŠER, Zbyněk. Tvůrčí psaní [online]. Praha : Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2005 [cit. 2007-12-27]. Dostupný z WWW: <http://www.rvp.cz/clanek/198/367>. ISSN 1802-4785.
 • FUNDA, Evelyn. Seminář zaměřený na psaní závěrečné práce : Přeložené materiály Centra pro podporu psaní, University of Nebrasca-Lincoln. Envigogika [online]. 2006, č. 1. [cit. 2007-12-27]. Dostupný z WWW: <http://dx.doi.org/10.14712/18023061.244>. ISSN 1802-3061.
 • HRANIČKA, Richard, JEHLÍKOVÁ, Hana, PEZLAROVÁ, Milada. Metamorfóza vědeckých časopisů v době internetu. Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 1 [cit. 2007-12-27]. Dostupný z WWW: <http://www.ikaros.cz/node/3807>. ISSN 1212-5075.
 • KWAN, Choi. How tu Publish in Top Journals [online]. 1998-2002 , Updated, March 7, 2002 [cit. 2007-12-27]. Dostupný z WWW: <http://www.roie.org/howi.htm>.
 • LOBAZ, Petr. Technické publikování [online]. Plzeň : Západočeská univerzita, 2007 [cit. 2007-12-27]. Dostupný z WWW: <http://herakles.zcu.cz/kurs/tp/technicke_publikovani1_neg2up.pdf>.
 • MENOUŠEK, Jiří. Jak (ne)napsat článek pro odborný časopis?. Ikaros [online]. 2002, roč. 6., č. 9. [cit. 2007-12-27]. Dostupný z WWW: <http://www.ikaros.cz/node/1127>. ISSN 1212-507.
 • PLECHANOVOVÁ, Běla. Odborný text - výsledek badatelské práce? [online]. 2007 [cit. 2007-12-27]. Dostupný z WWW: <http://instituty.fsv.cuni.cz/~plech/MS_odborny_text.pdf>.
 • RÁBOVÁ, Zdena, et al. Užitečné rady pro psaní odborného textu [online]. Brno : Fakulta informačních technologií VUT, 2005 , Poslední změna: 15. dubna 2005 [cit. 2007-12-27]. Dostupný z WWW: <http://www.fit.vutbr.cz/info/statnice/psani.textu.html.cs>.
 • Stručný průvodce psaním odborného textu : materiály Centra pro podporu psaní, University of Nebrasca-Lincoln. Envigogika [online]. 2006, č. 1. [cit. 2007-12-27]. Dostupný z WWW: <http://dx.doi.org/10.14712/18023061.147>. ISSN 1802-3061.
 • ŠANDEROVÁ, Jadwiga. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách : několik zásad pro začátečníky. Praha : Sociologické nakladatelství, 2005. 209 s. ISBN 80-86429-40-
 • ŠANDEROVÁ, Jadwiga. Jak číst a psát odborný text [online]. 2006 [cit. 2007-12-27]. Dostupný z WWW: <http://sacrifice.blog.cz/0610/t>.


.