Chov koní - Jana Pichlíková

Z Enviwiki
Verze z 19. 7. 2016, 20:31, kterou vytvořil Admin (diskuse | příspěvky) (založení stránky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Jana Pichliková je úspěšnou chovatelkou koní plemene Shagya Araba a to již od roku 1992. V jihočeských Cehnicích, kde je její farma umístěna, chová koně vysoké kvality vhodné pro chov, sport i rekreaci a zároveň již 30 let neúnavně pracuje na propagaci a zviditelnění koní tohoto plemene jakožto užitkového koně pro všestranné využití. Výsledky její dobré práce jsou viditelné na Národních plemenných přehlídkách a četných sportovních soutěží (jak v ČR, tak v Evropě), kde se její odchovanci umisťují téměř pravidelně na předních příčkách. Zároveň je zakladatelskou jezdeckého vytrvalostního klubu, ve kterém vede mládež k lásce ke koním a k jezdeckému sportu.

Východisko pro začátek podnikání

Motivací pro zahájení chovatelské a následně i zemědělské činnosti byla vášeň a láska ke koním. Ta pomohla překonat i počáteční finanční a časové těžkosti (podnikání při zaměstnání) a vlastně motivuje paní Pichlíkovou dodnes.

Nápad a originalita

Chov Shagya arabů nebyl v době začátku podnikání paní Pichlíkové příliš rozšířen a o tomto plemenu – i přes to, že díky svým schopnostem a tělesné konstituci vytrvalce patřilo k nenahraditelným koním rakousko-uherské armády – se málo vědělo. Paní Pichlíková přesto nezaváhala a splnila si sen o chovu arabského koně koupí tří základních klisen svého chovu – datoval se rok 1992. Standard chovu v té době upřednostňoval shagya arabské koně bílé/grošované barvy. Paní Pichliková se ovšem rozhodla pro barevnou alternativu tohoto plemene a tím svůj chov odlišila od ostatních chovatelů. Striktně ovšem dodržuje ostatní zásady chovu čímž je chov geneticky zajímavých, konstitučně silných a vzhledných koní s nejlepšími předpoklady pro vrcholový sport.

Rizika a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Pravděpodobně jako mnoho ze začínající podnikatelských subjektů se i Cehnický chov potýkal s nedostatkem finančních prostředků. Farma byla vybudována prakticky z ničeho. O to větší ovšem je nynější radost při pohledu na pastviny, kde se prohání stádo skvělých koní. Jiným velkým existenčním rizikům však farma nikdy nečelila. A tak i přesto, že paní Pichlíková tvrdí, že na jednu radost při chovu koní připadne 100 starostí, chov je stabilní a zdá se, že pozitivní okamžiky převládají nad těmi negativními. Mezi ty nejpozitivnější řadí majitelka cehnické farmy kontakt se spokojenými zákazníky, zdravé a spokojené stádo, uznání za odchovaného hřebce a jeho potomstvo v Německu, a v neposlední řadě spolupráci s obcí, která si její práce váží a podporuje ji.

Udržitelnost a ekonomická stabilita

Na začátku svého podnikání neměla p. Pichlíková sestavený podnikatelský plán, ani finanční analýzu. Vždy se řídila srdcem a o dlouhodobém plánování ani v současnosti nechce slyšet. Řídí se intuicí. Dneškem čítá její stádo téměř 30 hlav čistých Shagya arabských koní a hospodaří na 10 hektarech zemědělské půdy. Prodej koní je hlavní ekonomickou náplní farmy, nicméně jak majitelka sama potvrzuje, dotace na půdu (SAPS) jsou nezanedbatelným finančním příspěvkem, bez kterého by si chod farmy nedovedla představit. Veškeré peníze získané z prodeje koní okamžitě investuje zpět do podnikání – ať už na běžné opravy, nákup píce, či na nákup vybavení pro výcvik jezdců a koní. Finanční situace nebyla nikdy jednoduchá, ale ekonomický profit není na farmě v Cehnicích to nejpodstatnější. Zemědělství se zde dělá v souladu s kulturní tradicí starobylého chovu, v souladu s přírodou, s pro zachování biodiverzity. To je hlavní myšlenkou podnikání, které pro paní Pichlíkovou znamenají více, než výsledky jakýchkoliv ekonomických indikátorů. P. Pichlíková je členkou několika organizací a spolků, které souvisejí ať už s chovem, s tradičním využitím koní, či zemědělstvím. Mezi nejprospěšnější označuje v současnosti členství v Asociaci soukromých zemědělců (ASZ). I když je čerstvou členkou, již teď vidí výhody, které ji členství přináší: „Na základě rozumného ročního příspěvku – který se vypočítá dle výměry půdy – dostávám denně aktuální informace o dotačních titulech, zemědělských aktivitách, dokonce dostávám nabídky na výměnné inspirativní pobyty do ciziny k jiným farmářům. K tomu chodí každé 2 měsíce časopis s dalšími informacemi. Odbornou pomoc AZS navíc plánuji využít v budoucnu pro získání dalších dotačních titulů.“ O rozšíření chovu, či o rozšíření podnikatelských činností se v Cehnicích zatím nepřemýšlí. Chov je v současnosti stabilní. Rozšíření čeká až na další generací, tedy syna paní Pichlíkové, který k zemědělství má také pozitivní vztah a život na vesnici bere jako samozřejmost.

Vztah podnikatele k okolnímu prostředí

Vztah k obci má Cehnická farma opravdu pozitivní. Podpora funguje obousměrně. Členové jezdeckého klubu se účastní téměř každé akce na propagaci vesnice a snaží se i dalšími činnostmi ( ne vždy spojenými s koňmi) přispívat ke zkrášlování prostředí intravilánu a extravilánu obce. Obec naopak klub i farmu podporuje v pořádání jejich aktivit (přehlídky koní, vytrvalostní soutěže, edukativní semináře pro jezdce). V tomto ohledu jde přímo o souznění podnikatelského subjektu s obcí ve kterém funguje. Podnikání a spokojenost na farmě, by ovšem nebyla taková nebýt podpory současné paní starostky. Dle paní Pichlíkové, byla dříve v Cehnicích cítit určitá nechuť ke koním, možná pozůstatek přesvědčení, že koně jsou sportem pro bohaté. Zvolením paní starostky se ovšem situace výrazně zlepšila. Strategie byla jednoduchá, ale funkční – vtáhnout koně do komunitního života a zvýšit tak obecní hrdost k chovu. Teď je farma neoddělitelnou součástí komunity a nikdo se již Cehnice bez vlajících hřív nedovede představit.

Doporučení a inspirace

Důležité je vytrvat v tom čemu věříte. Podnikat s chutí a energií a rozhodnout se dle intuice a srdce. Pozitiva a negativa podnikání na venkově Paní Pichlíková vidí podnikání na venkově pozitivně. Dává přednost rodinnému prostředí malé obce a okolní přírodě, před rušným městem. Druh podnikatelské činnosti by ji jiné prostředí však ani nedovolovaly. Pozitivum života a podnikání na venkově je pro ní zejména volnost a čistota prostředí. Sama potvrzuje, že pro někoho může být obtížné vyrovnat se se ztrátou anonymity, ke které s časem u každého venkovského podnikatele dojde. Nicméně znalost každého zákazníka by měla být chápána spíše jako konkurenční výhoda, než negativní stránka podnikání.

Média a propagace

Propagace je v moderní době důležitá a patří k současnému podnikání. Venkovské podnikání je ovšem specifické, tím, že je založeno spíše na osobním kontaktu a na ústním doporučení lidí, kteří Vás znají a kteří jsou s Vaší prací spokojeni, než na internetové reklamě. P. Pichlíková věří, že dobrá věc velkou propagaci nepotřebuje a že spokojený zákazník je tou nejlepší reklamou při podnikání na venkově.